3 องค์กร ในกลุ่ม "บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)" หรือ JTS Group เดินหน้าบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เตรียมพร้อมรับแนวทางการพัฒนาประเทศสู่ "สังคมคาร์บอนต่ำ" อย่างยั่งยืน

23 Jun 2023

"บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)" หรือ JTS Group ผ่านการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ตามมาตรฐานและข้อกำหนดขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และได้ผ่านการรับรองเครื่องหมาย Certificate Standard TGO Guidance of the Carbon Footprint for Organization เป็นที่เรียบร้อย ภายใต้ 3 องค์กร ประกอบด้วย บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ JTS , บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด หรือ JasTel และ บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด หรือ CCS

3 องค์กร ในกลุ่ม "บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)" หรือ JTS Group เดินหน้าบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เตรียมพร้อมรับแนวทางการพัฒนาประเทศสู่ "สังคมคาร์บอนต่ำ" อย่างยั่งยืน

ในการนี้ "คุณดุสิต ศรีสง่าโอฬาร" กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)" เป็นตัวแทนองค์กรภายใต้ JTS Group รับมอบประกาศนียบัตรการรับรองเครื่องหมาย "คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint Organization: CFO)" จาก "คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์" ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

นายดุสิต ศรีสง่าโอฬาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ JTSGroup  กล่าวถึงเจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่การดำเนินธุรกิจ "สังคมคาร์บอนต่ำ" อย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายระยะยาวในความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 และมุ่งสู่ Net Zero ภายในปี ค.ศ. 2060 ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักและตั้งเป้าหมายส่งเสริมนวัตกรรมที่สร้างสรรค์เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำเพื่อทดแทนเทคโนโลยีดั้งเดิม พร้อมทั้งนำนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องตลอดการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้นำกลไกการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จาก อบก.  มาใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากกระบวนการทำงานขององค์กร นำมากำหนดเป็นแนวทางและวางแผนการบริหารจัดการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดจนห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะเป็นพลังร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืนต่อไป

3 องค์กร ในกลุ่ม "บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)" หรือ JTS Group เดินหน้าบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เตรียมพร้อมรับแนวทางการพัฒนาประเทศสู่ "สังคมคาร์บอนต่ำ" อย่างยั่งยืน