วว. ร่วมหารือ KGIT / Institute of Advanced Energy, Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น นำ วทน. เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร มุ่งใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

23 Jun 2023

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง อว. ประชุมร่วมกับหน่วยงาน Kubota Global Institute of Technology (KGIT) ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้นคว้าทดลองการวิจัยด้านการเกษตรที่มีการต่อยอดผลงานไปใช้ประโยชน์ยังภูมิภาคต่างๆทั่วโลก

วว. ร่วมหารือ KGIT / Institute of Advanced Energy, Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น นำ วทน. เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร มุ่งใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อาทิ เครื่องจักรกลการเกษตร นวัตกรรม AI ด้านเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) เครื่องจักรยนต์ EV เพื่อใช้ทางการเกษตร ในการนี้ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมติดตามในคณะ พร้อมกับได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการใช้เกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุน และสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผลผลิต ซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจต้นกล้าสำคัญที่สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ประเทศ นอกจากนี้ ยังได้เข้าหารือ Institute of Advanced Energy, Kyoto University สถาบันพลังงานขั้นสูงของประเทศญี่ปุ่นดำเนินการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย zero-emissions ตลอดจนการมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน นวัตกรรมการกักเก็บพลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ