TPCH ต้อนรับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าฯ SP

23 Jun 2023

คุณเสมอใจ ศุขสุเมฆ (ที่ 7 จากซ้าย) ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและศึกษาดูงานการประกอบกิจการของโรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงขยะ สยาม พาวเวอร์ (SP) จ.นนทบุรี มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 8 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตติดตั้ง 9.5 เมกะวัตต์ ซึ่ง TPCH ถือหุ้นในสัดส่วน 50% โดยมีคุณกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี (ที่ 8 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการบริหาร, คุณเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล (ที่ 8 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TPCH) และคุณทวี จงควินิต (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด (SP) และเป็นผู้ถือหุ้นอีก 50% ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ การเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะชุมชน รวมทั้ง เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย เหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุนสำหรับการกำจัดขยะด้วยวิธีการเผา เพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้

TPCH ต้อนรับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าฯ SP