ก.ล.ต. จัดงานสัมมนาออนไลน์ "บทบาท หน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน" ภายใต้โครงการบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เข้มแข็ง

22 Jun 2023

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดสัมมนาออนไลน์ "บทบาท หน้าที่ ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน" เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และให้ตระหนักรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของกรรมการ ซึ่งมีส่วนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมมากกว่า 800 คน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566

ก.ล.ต. จัดงานสัมมนาออนไลน์ "บทบาท หน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน" ภายใต้โครงการบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เข้มแข็ง

การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในแผนงานภายใต้โครงการบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เข้มแข็งที่ ก.ล.ต. ได้ริเริ่มในปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ และส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อตลาดทุนไทย โดยมีนางสาวจอมขวัญ คงสกุล รองเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวเปิดงาน นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย กล่าวบรรยายในหัวข้อ "บทบาท หน้าที่และความท้าทายของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในศตวรรษที่ 21"

ทั้งนี้ ก.ล.ต. อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนยกระดับการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับปัญหาในปัจจุบัน และไม่เป็นการเพิ่มภาระให้แก่ภาคเอกชนที่มีความสุจริต ซึ่งภาคเอกชนยังสามารถเข้าถึงตลาดทุนได้อย่างคล่องตัว พร้อมทั้งสะท้อนให้เห็นว่า ก.ล.ต. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทยได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการออกเสนอขายหลักทรัพย์และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทการทำหน้าที่ของตนเองเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของตลาดทุนไทยโดยรวม

สำหรับงานสัมมนา ภายในงานยังมีการเสวนาในหัวข้อ "แชร์ประสบการณ์และมุมมองเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน" โดยมีผู้แทนจากบริษัทจดทะเบียน ได้แก่ นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายพงศ์ธร ธาราไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทโปรเจค แพลนนิ่งเซอร์วิส จำกัด (มหาชน) นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) นางภัชฎา หมื่นทอง เลขานุการบริษัท บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแล อาทิ นายไพบูลย์ ดำรงวารี ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรับฟังการสัมมนาย้อนหลังได้ทางเฟซบุ๊กเพจ "สำนักงาน กลต." https://www.facebook.com/sec.or.th/ และยูทูบ "ThaiSEC" https://www.youtube.com/ThaiSEC

ก.ล.ต. จัดงานสัมมนาออนไลน์ "บทบาท หน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน" ภายใต้โครงการบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เข้มแข็ง