อนาคตตลาดแรงงานภายใต้การเปลี่ยนผ่าน

22 Jun 2023

บุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "อนาคตตลาดแรงงานภายใต้การเปลี่ยนผ่าน ภายใต้โครงการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและจัดทำข้อเสนอแนะด้านแรงงาน กรณีศึกษา : อุปสงค์และทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการ" โดยมี ดร. สุรชัย โฆษิตบวรชัย กรรมการผู้จัดการสถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด ดร. ธนิต โสรัตน์ ประธานคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ สุชาติ พรชัยวิเศษกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.ดร. กิริยา กุลกลการ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อัจฉรา งามสมจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และ นภสร ทุ่งสุกใส ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน มาร่วมงานด้วย ที่ห้องบอลรูม 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน

อนาคตตลาดแรงงานภายใต้การเปลี่ยนผ่าน