ม.หอการค้าไทย ร่วม กับนิด้า จัดเสวนาการท่องเที่ยวไทย

09 Jun 2023

เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทางคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ร่วมมือกับคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยว ได้แก่ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประจำประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมโรงแรมไทย สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) และสมาคมภัตตาคารไทย ได้จัด งานสัมมนาและเสวนา ในหัวข้อ "ข้อคิดเห็นจากภาคธุรกิจต่อรัฐบาล ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและบริการอย่างไรให้มั่นคงและยั่งยืน" ขึ้นเพื่อการสะท้อนให้เห็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับภาคธุรกิจการท่องเที่ยวไทย รวมถึงข้อเสนอแนะจากภาคธุรกิจถึงรัฐบาลชุดใหม่ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและบริการของประเทศให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ม.หอการค้าไทย ร่วม กับนิด้า จัดเสวนาการท่องเที่ยวไทย

ภายในงานประกอบด้วยการบรรยาย หัวข้อ "วิเคราะห์เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการครึ่งปีหลัง (มิถุนายน-ธันวาคม 2566)" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย การบรรยาย หัวข้อ "ข้อคิดเห็นจากอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต่อรัฐบาล ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและบริการอย่างไรให้มั่นคงและยั่งยืน" โดย คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา "ข้อคิดเห็นจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต่อรัฐบาล ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและบริการอย่างไรให้มั่นคงและยั่งยืน" โดย คุณชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ ยังมีการเสวนาภายใต้หัวข้อ "ข้อคิดเห็นจากภาคธุรกิจต่อรัฐบาล ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและบริการอย่างไรให้มั่นคงและยั่งยืน" โดยผู้เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย คุณศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย คุณฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย และคุณสุกัญญา จันทร์ชู เลขาธิการสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) โดยมี นักศึกษาและบุคคลที่สนใจในภาคการท่องเที่ยวเข้าร่วมในงาน ณ ห้องปฏิบัติการอีเว้นท์ (UTCC Event Lab) อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 9 มิถุยายน 2566

ม.หอการค้าไทย ร่วม กับนิด้า จัดเสวนาการท่องเที่ยวไทย