สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดฝึกอบรมอาชีพเสริมโครงการอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการในการประกอบอาชีพ กิจกรรมพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน หลักสูตร การทำไอศกรีมโฮมเมด (30 ชั่วโมง)

12 Jun 2023

นายสมเกียรติ เจษฎารมย์ เปิดฝึกอบรมอาชีพเสริมโครงการอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการในการประกอบอาชีพ กิจกรรมพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน หลักสูตร การทำไอศกรีมโฮมเมด (30 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2566 จำนวนผู้รับการฝึก 20 คน เพื่อฝึกทักษะอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆ แก่สตรีซึ่งเป็นเป็นกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงให้มีทักษะอาชีพสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง และ เพื่อให้ผู้ที่สำเร็จการฝึกอาชีพตามโครงการสามารถประกอบอาชีพได้ทันทีภายหลังสำเร็จการฝึกอบรม

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดฝึกอบรมอาชีพเสริมโครงการอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการในการประกอบอาชีพ กิจกรรมพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน หลักสูตร การทำไอศกรีมโฮมเมด (30 ชั่วโมง)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดฝึกอบรมอาชีพเสริมโครงการอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการในการประกอบอาชีพ กิจกรรมพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน หลักสูตร การทำไอศกรีมโฮมเมด (30 ชั่วโมง)