รมว.เกษตรฯ เปิดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2566 ชูแนวคิด "Her Land, Her Rights. บทบาทสิทธิสตรีในการจัดการที่ดินและสิ่งแวดล้อม"

02 Jun 2023

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566  กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2566 (Desertification & Drought Day) ภายใต้แนวคิด "Her Land, Her Rights. บทบาท สิทธิสตรีในการจัดการที่ดินและสิ่งแวดล้อม" เพื่อบรรลุเป้าหมายความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน ความเท่าเทียมทางเพศ ส่งเสริมสิทธิสตรีในการเข้าถึงทรัพยากรที่ดิน เน้นย้ำการมีส่วนร่วมของสตรีต่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและภัยแล้ง การฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม  โดยมี ดร.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวต้อนรับ  นายประยูร  อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงาน นายปราโมทย์  ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภายใต้คณะกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (United Nations Convention to Combat Desertification: UNCCD) ตลอดจนกลุ่มสตรี เกษตรกร หมอดินอาสา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

รมว.เกษตรฯ เปิดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2566 ชูแนวคิด "Her Land, Her Rights. บทบาทสิทธิสตรีในการจัดการที่ดินและสิ่งแวดล้อม"

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในฐานะหน่วยงานผู้ประสานงานระดับชาติ (National Focal Agency) ของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (United Nations Convention to Combat Desertification: UNCCD) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2543 และสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 17 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก (Desertification & Drought Day) เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ความเสื่อมโทรมของที่ดินและภัยแล้ง รวมถึงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามอนุสัญญาฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ การจัดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 เพื่อรณรงค์ในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก และสร้างความตระหนักในการเพิ่มโอกาสและบทบาทของสตรีต่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน มีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การเสวนาภายใต้หัวข้อ "บทบาท สิทธิสตรีกับการจัดการที่ดินและสิ่งแวดล้อม" จากผู้นำสตรี ระดับนโยบาย จังหวัด และชุมชน มีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวชลชญา ชาญรวินท์ สตรีผู้นำชุมชนอำเภอพนมสารคาม และนางฉัตรชนก ชูแดง ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) นิทรรศการของอนุสัญญา UNCCD นิทรรศการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน และการสนับสนุนกล้าหญ้าแฝกให้เกษตรกรเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ และปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ และการศึกษาดูงานต้นแบบในการบริหารจัดการที่ดินและขยายผลสู่แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในพื้นที่ของเกษตรกร โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม ตลอดจนกลุ่มสตรี เกษตรกร หมอดินอาสา และ ประชาชนทั่วไป

รมว.เกษตรฯ เปิดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2566 ชูแนวคิด "Her Land, Her Rights. บทบาทสิทธิสตรีในการจัดการที่ดินและสิ่งแวดล้อม"
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit