เปิดอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 3

01 Jun 2023

ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Orientation of Smart Thailand, Smart City" ให้ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City Leadership Program: SCL) รุ่นที่3 ซึ่งมีผู้บริหารภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน อาทิ นางสาวอังคนางค์ ซากีร่า บำรุงสรณ์ นายฮิเดอาคิ มิอุระ นายธานินทร์ พานิชชีวะ ดร.กิจก้อง นาคทัง ผศ.ดร.ชาย รังสิยากูล เป็นต้น เพื่อร่วมพัฒนาผู้บริหารฯในการต่อยอดสร้างเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติทั้งบริบทภาครัฐและเอกชน ณ โรงแรม เอส31 สุขุมวิท 31

เปิดอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 3

เปิดอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 3