เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ประเทศไทย ติดอันดับ FTSE4Good 2023 จากผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

31 Jul 2023

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ประกาศว่าบริษัทได้รับคัดเลือกในดัชนีด้านความยั่งยืนระดับสากล FTSE4Good ตามผลการประเมินของกลุ่มดัชนี FTSE4Good ในเดือนมิถุนายน 2566 โดย FTSE Russell ผู้จัดทำดัชนีระดับโลก

เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ประเทศไทย ติดอันดับ FTSE4Good 2023 จากผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ดัชนี FTSE4Good จัดขึ้นโดยฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell) สถาบันจัดทำดัชนีหลักทรัพย์ชั้นนำระดับโลก เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพการทำงานที่โดดเด่นของบริษัทต่าง ๆ ในแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยดัชนี FTSE4Good ถูกนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หลายประเภทนำไปใช้เพื่อประกอบการพิจารณาและประเมินการลงทุนในกองทุนที่มีความรับผิดชอบและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

การประเมินของ FTSE Russell ขึ้นอยู่กับผลงานในหลาย ๆ ด้าน อาทิเช่น การกำกับดูแลกิจการ สุขภาพและความปลอดภัย การต่อต้านการทุจริต และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยธุรกิจที่รวมอยู่ในกลุ่มดัชนี FTSE4Good จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่หลากหลาย

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (LSEG) การจัดอันดับ ESG ของฟุตซี่ รัสเซล นำเสนอมาตรการในหลากหลายมิติทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลและการลงมือปฏิบัติ นักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากดัชนี FTSE4Good เพื่อเป็นเครื่องมือในการลงทุนที่ยั่งยืนและเป็นกรอบสำหรับการมีส่วนร่วมขององค์กรและการกำกับดูแลองค์กร

ในฐานะพลเมืองบรรษัทระดับโลก เดลต้า ประเทศไทย ยึดมั่นในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ (UNSDGs) และเป้าหมายการลดคาร์บอน RE100 ทั้งนี้ คณะกรรมการการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างโมเดลทางธุรกิจที่ยืดหยุ่นซึ่งครอบคลุมประเด็นด้าน ESG ที่จำเป็นในทุกมิติ