AGE ทุ่ม 320 ล้านบาท ลงทุนธุรกิจพลังงานไฟฟ้า หวังเร่งสร้างพอร์ตการลงทุนในธุรกิจยั่งยืน

31 Jul 2023

บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี ("AGE") เข้าซื้อหุ้น บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ หรือ QTC จำนวน 80 ล้านหุ้น คิดเป็น 23.45% ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของQTC มูลค่ารวม 320 ล้านบาท ตอกย้ำการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ผ่านการขยายพอร์ตการลงทุนด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้ากับกลุ่มตันธนสิน และยังเสริมศักยภาพธุรกิจจัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส และโลจิสติสก์แบบครบวงจร ขนส่งทางน้ำ-ทางบก-ท่าเรือ-คลังสินค้ามากขึ้น

AGE ทุ่ม 320 ล้านบาท ลงทุนธุรกิจพลังงานไฟฟ้า หวังเร่งสร้างพอร์ตการลงทุนในธุรกิจยั่งยืน

นายพนม ควรสถาพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC จำนวน 80,000,000 หุ้น (แปดสิบล้านหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 23.45 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โดยมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 320,800,000 บาท โดย การเข้าซื้อหุ้น QTC เป็นการเข้าลงทุนทางกลยุทธ์ระยะยาว และเป็นการเร่งการเดินทางสู่ความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ อย่างก้าวกระโดด ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเริ่มต้นพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างกลุ่มตันธนสิน และกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในส่วนของผู้ก่อตั้งและผู้บริหารมืออาชีพ ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ใกล้เคียงกันของทั้งสองกลุ่มที่ประมาณ 25%

บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้น QTC เนื่องจากเล็งเห็นว่า QTC เป็นบริษัทที่มีระบบการบริหารการจัดการ และธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งเกิดจากการกลั่นกรองประสบการณ์มากกว่า 40 ปีของคุณ พูนพิพัฒน์ ตันธนสิน ซึ่งบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ไม่มีนโยบายในการเข้าบริหารกิจการโดยตรงใน QTC แต่ในขณะเดียวกันจะส่งตัวแทนเข้าไปรับฟัง และร่วมกำหนดกลยุทธ์เพื่อหาโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนของทั้งสององค์กร โดยเฉพาะการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าซึ่งตลาดมีการเติบโตแตกต่างจากตลาดพลังงานความร้อนที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่

การเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว เป็นการเริ่มการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ นอกเหนือจากการเติบโตจากการลงทุนเดิม โดยบริษัทคาดหวังว่าการเข้าลงทุนใน QTC เร่งพัฒนาความยั่งยืนของพอร์ตการลงทุนของบริษัทในระยะยาว ซึ่งบริษัทมุ่งเน้นการลุงทุนใน 3 กลุ่มหลักเช่น 1. ระบบขนส่งโลจิสติกส์ครบวงจร 2. พลังงานทดแทน และ 3. การลงทุนในธุรกิจยั่งยืนอื่นๆ โดย QTC ประกอบธุรกิจหลักในอุตสาหกรรมไฟฟ้าซึ่งมีการเติบโตในระดับที่สูง ซึ่งได้ประโยชน์โดยตรงจากนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งในปัจจุบัน QTC มีธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ คือ 1. หม้อแปลงไฟฟ้า 2. การลงทุนในบริษัท คิวโซลาร์ 1 จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ขนาด 8.6 MW และ 3. ธุรกิจขายแผงโซลาร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการสำหรับการดำเนินการนี้ ทั้งนี้ การใช้เงินลงทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด