มทร.ล้านนา ขยายความร่วมมือพัฒนากำลังคน เสริมเกราะความรู้ด้านการจัดการน้ำ จับมือ การประปานครหลวง ร่วมกันพัฒนาบุคลากร ในการบริหารจัดการระบบน้ำประปา ขยายผลสู่การเป็นหน่วยงานจัดการน้ำประปาอย่างเป็นมาตรฐาน

18 Jul 2023

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ที่ห้องประชุมอาคารศูนย์ฝึกอบรมกลาง การประปานครหลวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ลงนามความร่วมมือวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบน้ำประปา ร่วมกับการประปานครหลวง โดยนายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการประปานครหลวง เพื่อร่วมกันวางแผนและพัฒนาระบบการผลิตและจ่ายน้ำประปาของมหาวิทยาลัย รวมถึงการบำรุงรักษา ระบบประปาภายใน ภายนอกอาคารปรับปรุงถังเก็บน้ำใสสำหรับอาคารสำนักงานและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งดำเนินการออกแบบโดยบุคลากรของการประปานครหลวง และร่วมกันพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านระบบน้ำประปาเพื่อรองรับกับความต้องการใช้งานที่สูงขึ้นในอนาคต โดยโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์และดร.ศิรประภา ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมเป็นสักขีพยาน

มทร.ล้านนา ขยายความร่วมมือพัฒนากำลังคน เสริมเกราะความรู้ด้านการจัดการน้ำ จับมือ การประปานครหลวง ร่วมกันพัฒนาบุคลากร ในการบริหารจัดการระบบน้ำประปา ขยายผลสู่การเป็นหน่วยงานจัดการน้ำประปาอย่างเป็นมาตรฐาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า "ความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบนั้นเป็นเจตนารมย์ที่ทั้ง มทร.ล้านนา และการประปานครที่จะร่วมกันส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการวางแผนการบริหารจัดการระบบน้ำประปาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการใช้งานของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพราะเรื่องน้ำถือเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก การที่มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการระบบการผลิตและการจ่ายน้ำประปา ที่มีคุณภาพโดยใช้ความรู้ และเทคโนโลยีจากผู้ที่มีประสบการณ์ของการประปานครหลวงซึ่งอาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยก็จะได้รับโอกาสในการได้เรียนรู้ ได้ฝึกฝน และลงมือทำ ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ตามศาสตร์พระราชา เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนางาน ให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสามารถต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะนำไปช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ต่อไป "

มทร.ล้านนา ขยายความร่วมมือพัฒนากำลังคน เสริมเกราะความรู้ด้านการจัดการน้ำ จับมือ การประปานครหลวง ร่วมกันพัฒนาบุคลากร ในการบริหารจัดการระบบน้ำประปา ขยายผลสู่การเป็นหน่วยงานจัดการน้ำประปาอย่างเป็นมาตรฐาน