มบส.เร่งขับเคลื่อนองค์กรสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

17 Jul 2023

 มบส.เร่งขับเคลื่อนองค์กรสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข พร้อมเป็นศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดและขยายผลงานสุขภาวะสังคมรอบข้างในระดับพื้นที่         

มบส.เร่งขับเคลื่อนองค์กรสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

รศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มบส.) กล่าวว่า  จากข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสร้างภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งระหว่างโครงการ "สร้าง เสริม สุข" มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะนั้น ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เริ่มทำข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่จะดำเนินงานร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายในการสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข Happy University  ก่อนที่จะขยายความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุขภาวะ โดยส่งเสริมสุขภาวะตามแนวทางความสุข 8 ประการและแนวทางของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส. )ในกลุ่มบุคลากร อาจารย์นักศึกษาและชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ยังพัฒนาและสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุชภาวะทั้ง 38แห่งให้เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมงานสุขภาวะในระดับพื้นที่ ตลอดจนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุขภาวะ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการถ่ายทอดและขยายผลงานสุขภาวะองค์กรสู่สังคมรอบข้างด้วย           

รศ.สายัณ  กล่าวต่อไปว่า   ส่วนแผนการดำเนินงานในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 เดือนธันวาคม 2565- มีนาคม 2566 โดยจัดกิจกรรมส่งทีมเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักสร้างสุขประจำมหาวิทยาลัย,สำรวจระดับความสุขของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา,จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา,จัดกิจกรรมสร้างชมรมนักสร้างสุขของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา และส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2 เดือนเมษายน 2566- กรกฎาคม 2466 จัดกิจกรรมพัฒนาแกนนำนักสร้างสุข องค์กรอาจารย์ บุคลากรและ นักศึกษาร่วม โดยเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาวะตามแนวทางความสุข 8 ประการ และส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ระยะที่ 3 เดือนสิงหาคม 2566- มกราคม 2567 จัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 15 องค์กร , จัดกิจกรรมเผยแพร่แนวคิดสร้างองค์กรแห่งความสุขหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 15 องค์กร จำนวน 1 ครั้ง และส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และระยะที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2567  จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักสร้างสุขของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่บริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้า พระยา โดยใซ้องค์ความรู้ไปขยายผลแนวคิดการสร้างองค์กรแห่งความสุข จำนวน 1องค์กร ,ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อปิดโครงการ         

รศ.สายัณ  กล่าวอีกว่า ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังเปิดให้บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมทำแบบสำรวจความสุขส่วนบุคคลของสมาชิกในองค์กร ภายใต้โครงการการ "สร้าง เสริม สุข" มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะโดยเครื่องมือ Happinometer ผ่านระบบออนไลน์ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ขอเชิญชวนบุคลากร เข้าทำแบบสำรวจได้ที่ https://www.happinometer.com/2023/happyu66/bsru/Staff._s และนักศึกษา https://www.happinometer.com/2023/happyu66/bsru/Student_sเพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการทำกิจกรรมต่อไป

มบส.เร่งขับเคลื่อนองค์กรสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข