ม.พะเยา MOU ความร่วมมือ กับ บ.สุภิราชการเกษตร, บ.เวิลด์ ซีดส์, บ.โกลคอนดา เอเชีย, บ. เดอะบิวเอสซีส (ไทยแลนด์)

17 Jul 2023

ม.พะเยา MOU ความร่วมมือ กับ บ.สุภิราชการเกษตร, บ.เวิลด์ ซีดส์, บ.โกลคอนดา เอเชีย, บ. เดอะบิวเอสซีส (ไทยแลนด์)

ม.พะเยา MOU ความร่วมมือ กับ บ.สุภิราชการเกษตร, บ.เวิลด์ ซีดส์, บ.โกลคอนดา เอเชีย, บ. เดอะบิวเอสซีส (ไทยแลนด์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย รองคณบดี บุคลากร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท สุภิราชการเกษตร จำกัด, บริษัท เวิลด์ ซีดส์ จำกัด, บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด, บริษัท เดอะบิวเอสซีส (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อร่วมมือด้านวิชาการ และส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร สู่ภาคปฏิบัติ พัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถและประสบการณ์ตามบทบาทภารกิจ อันเป็นประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรร่วมกัน ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ม.พะเยา MOU ความร่วมมือ กับ บ.สุภิราชการเกษตร, บ.เวิลด์ ซีดส์, บ.โกลคอนดา เอเชีย, บ. เดอะบิวเอสซีส (ไทยแลนด์)