ทิสโก้ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

20 Jul 2023

กลุ่มทิสโก้ ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, Governance) หรือ กลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ประจำปี 2566 ในหมวดธุรกิจการเงิน (Financials) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 จากการประเมินของสถาบันไทยพัฒน์ที่พิจารณาจากข้อมูลธุรกิจที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และผลชี้วัดระดับคะแนนด้านความยั่งยืนจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตอกย้ำภาพการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดีมาโดยตลอด

ทิสโก้ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

โดยนายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ กล่าวว่า "ทิสโก้ให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG และดำเนินการในเรื่องเหล่านี้เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ เพราะการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนนั้นต้องให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม การคำนึงถึงการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการเติบโตขององค์กร ส่งผลให้กลุ่มทิสโก้ถูกจัดอยู่ในทำเนียบหลักทรัพย์ ESG100 มาตั้งแต่ปีแรกของการริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจในปี 2558 จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา 9 ปีแล้ว"

สำหรับส่วนหนึ่งของโครงการที่ดำเนินการภายใต้กรอบ ESG ของกลุ่มทิสโก้ ยกตัวอย่าง เช่น โครงการปลูกป่าถาวรที่ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2534 เพื่อส่งเสริมพื้นที่สีเขียว การให้ความรู้ทางการเงินเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินมาแก่คนไทยในกลุ่มต่างๆ มาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 - 2566 และยังคงเดินหน้าขยายพื้นที่การให้ความรู้สู่สังคมให้กว้างขึ้นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทย ขณะเดียวกันกลุ่มทิสโก้ยังให้ความสำคัญอย่างมากกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี ส่งผลให้กลุ่มทิสโก้เติบโตได้อย่างมั่นคงตลอดระยะเวลา 54 ปี

ขณะที่สถาบันไทยพัฒน์ ริเริ่มการประเมินระดับคะแนน ESG ของบริษัทจดทะเบียน กองทุน และ กองทรัสต์ กว่า 888 แห่ง และคัดเลือก 100 แห่ง ที่มีความโดดเด่นในการบริหารงานด้านความยั่งยืน เพื่อสะท้อนภาพความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป