สคร.12 สงขลา เตือนระวัง ไข้หวัดใหญ่ระบาดในโรงเรียน ยึดหลัก "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด" ป้องกันได้

20 Jul 2023

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร. 12 สงขลา) เตือนระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนหรือสถานศึกษา เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง โอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น แนะโรงเรียนหรือสถานศึกษา จัดระบบคัดกรองเด็กป่วย ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ พร้อมประชาสัมพันธ์การดูแลตนเองให้นักเรียนและผู้ปกครอง ใช้มาตรการ "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด" ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์  

สคร.12 สงขลา เตือนระวัง ไข้หวัดใหญ่ระบาดในโรงเรียน ยึดหลัก "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด" ป้องกันได้

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 (ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ สะสมรวม 67,460 ราย ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต สำหรับในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 พบผู้ป่วย 6,781 ราย ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต จังหวัดที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ พัทลุง (1,791 ราย) รองลงมาคือ นราธิวาส (1,666 ราย), สงขลา (1,541 ราย), ยะลา (748 ราย), ตรัง (530 ราย), ปัตตานี (263 ราย) และสตูล (242 ราย) โดยพบผู้ป่วยในกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา มากที่สุด ร้อยละ 38.58 รองลงมาคือกลุ่ม เด็กในปกครอง ร้อยละ 33.03 และอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 14.44

นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ขณะนี้สภาพอากาศในประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลง มีปริมาณฝนตกชุกขึ้น เข้าสู่ฤดูกาลระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งโรงเรียนหรือสถานศึกษานับเป็นแหล่งที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีเด็กอยู่รวมกันจำนวนมาก จึงควรจัดให้มีระบบคัดกรองเด็กป่วย หากพบมีอาการเข้าข่ายโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ มีไข้ ปวดเมื่อยตามตัว ไอ เจ็บคอ ให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่เชื้อ แยกให้นักเรียนที่ป่วยพักในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ ติดต่อให้ผู้ปกครองมารับกลับไปพบแพทย์ และพักรักษาตัวที่บ้าน โรงเรียนควรจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่ โดยการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัดเป็นเวลานานโดยไม่จำเป็น เน้นย้ำ "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ"

นายแพทย์เฉลิมพล กล่าวเพิ่มเติมว่า เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ จะอยู่ในน้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะของผู้ป่วย ติดต่อผ่านการไอ จาม หายใจรดกัน หรือจากการสัมผัส สคร.12 สงขลา ขอแนะนำนักเรียนและประชาชนด้วยมาตรการ "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด" ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ ได้แก่ 1.ปิด คือ ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม ต้องใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชูปิดปากและจมูกทุกครั้ง หากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ ต้องสวมหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่เชื้อ 2.ล้าง คือ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่เมื่อสัมผัสสิ่งของ เช่น กลอนประตู ลูกบิด ราวบันได ราวบนรถโดยสาร 3.เลี่ยง คือ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย และ 4.หยุด คือ เมื่อป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดทำกิจกรรมในสถานที่แออัด แม้ผู้ป่วยจะมีอาการไม่มากก็ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ เน้นย้ำ หากมีไข้สูง ไอ เจ็บคอ และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ต้องรีบพบแพทย์โดยเร็วใน 2 วัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

สคร.12 สงขลา เตือนระวัง ไข้หวัดใหญ่ระบาดในโรงเรียน ยึดหลัก "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด" ป้องกันได้