TTA มอบเงินให้มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ

21 Jul 2023

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA GROUP นำโดย นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ (ที่สองจากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบเงินสมทบทุน จำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนโครงการของมูลนิธิฯ ในการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา โดยมี นางณัฏฐา มะระกานนท์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ นายวรชาติ เพชรนันทวงศ์ กรรมการมูลนิธิฯ และนางสาวจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ

TTA มอบเงินให้มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ