เดลต้า ประเทศไทย ได้รับรางวัล CMMU-ESG Award 2023 ด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมหาวิทยาลัยมหิดล

25 Jul 2023

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ได้รับรางวัล CMMU-ESG Award 2023 เพื่อยกย่องความมุ่งมั่นของบริษัทในด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเดลต้า ประเทศไทย พร้อมด้วยบริษัทจดทะเบียนชั้นนำของไทยเข้าร่วมรับรางวัลในงาน CMMU Sustainability Festival 2023 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ

เดลต้า ประเทศไทย ได้รับรางวัล CMMU-ESG Award 2023 ด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมหาวิทยาลัยมหิดล

นายฉี่ ฮ๊าว หวง หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเดลต้า (CHRO) ตัวแทนบริษัทเข้ารับรางวัล 'Best Disclosure' เพื่อยกย่องด้านความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG อย่างครอบคลุมของบริษัท ซึ่งเดลต้าเป็นหนึ่งในเจ็ดบริษัทชั้นนำของไทยจากภาคการเกษตร การธนาคาร การผลิต การก่อสร้าง น้ำมันและก๊าซ การค้าปลีก และโทรคมนาคมที่ได้รับเลือกรางวัล CMMU-ESG Award 2023 ในครั้งนี้

รางวัล CMMU-ESG มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังกรอบความคิดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนในภาคเอกชนของไทย โดยผู้ชนะรางวัลได้รับการคัดเลือกจากทีมนักวิชาการของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ประเมินการดำเนินการด้าน ESG และความสมบูรณ์ในการเปิดเผยข้อมูล ESG ของบริษัทชั้นนำของไทยด้วยการใช้ระบบติดตามผล ESG ซึ่งเดลต้า ประเทศไทย ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรต้นแบบของธุรกิจที่ยั่งยืนในประเทศไทย

โครงการระบบติดตามผลการดำเนินการด้าน ESG เป็นโครงการริเริ่มร่วมกันของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ และศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยระบบติดตามผลการดำเนินงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเปรียบเทียบประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจในภูมิภาคเกี่ยวกับความก้าวหน้าในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ซึ่งสามารถให้คำแนะนำแก่สมาชิกในอาเซียนในประเด็นที่มุ่งเน้นหรือเป้าหมายการดำเนินการในอนาคตสำหรับนโยบาย SDG ภาคธุรกิจภายในประเทศ