ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือพันธมิตรภาคตลาดทุน องค์กรธุรกิจ หน่วยงานรัฐ ประกาศเจตนารมณ์ "ร่วมมือ-จับปลอมหลอกลงทุน"

25 Jul 2023

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำโดย นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ พร้อมพันธมิตรภาคตลาดทุน องค์กรธุรกิจ และหน่วยงานรัฐ ร่วมด้วย นายธวัชชัย พิทยโสภณ รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย นายผยง ศรีวณิช ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย นางสาวอังคณา เทพประเสริฐวังศา เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย นายวิรัฐ สุขชัย นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย นางชวินดา หาญรัตนกูล นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน และนายพงศ์ธร ธาราไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส พร้อมหน่วยงานภาครัฐ นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1 ประกาศเจตนารมณ์ "ร่วมมือ-จับปลอมหลอกลงทุน" ในวันนี้ (24 ก.ค. 2566) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ตรวจสอบและชี้เป้าข่าวปลอม พร้อมรณรงค์เตือนตอกย้ำประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันด้วยสติ เพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหลอกลงทุน พร้อมเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เพื่อหาทางออกในการจับปลอมหลอกลงทุน ในเสวนา "รู้ทันหลอกลงทุน ด้วยภูมิคุ้มกันความลวง"

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือพันธมิตรภาคตลาดทุน องค์กรธุรกิจ หน่วยงานรัฐ ประกาศเจตนารมณ์ "ร่วมมือ-จับปลอมหลอกลงทุน"