SHECU ร่วมบรรยาย "safety mindset" ในงานสัปดาห์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ กฟผ.

07 Jul 2023

เมื่อวันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 - 10.00 น. ดร.องอาจ ธเนศนิตย์ ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.) หรือ SHECU ร่วมบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Cultivating safety mindset for new generation" หรือ "การปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในกลุ่มคนรุ่นใหม่" ภายใน งานสัปดาห์ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และรักษาความปลอดภัย กฟผ. ประจำปี 2566 ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช 1 กฟผ.สำนักงานใหญ่ ซึ่งแนวทางหลักคือ การทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย (Education) การสื่อสารสร้างความตระหนัก(Communication) และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ (Collaboration) บนพื้นฐานแนวคิด "ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบและความร่วมมือของทุกคน" (Safety is a share responsibility) ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ ทั้งในระดับผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ มีความตื่นตัวและตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

SHECU ร่วมบรรยาย "safety mindset" ในงานสัปดาห์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ กฟผ.