ธอส. รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 22301:2019

07 Jul 2023

นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการธนาคาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคาร เป็นผู้แทนธนาคารรับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 22301:2019 ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) ในขอบเขตการให้บริการโอนเงินและชำระหนี้ผ่าน Mobile Application : GHB ALL GEN ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายบุคลากร ใจดี General Manager - Sales and Marketing บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตร โดย ธอส. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 22301:2019 (BCMS) อย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่า ธอส. มีกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความพร้อมรับมือต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการยกระดับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้บริการโอนเงินและชำระหนี้ผ่าน Mobile Application : GHB ALL GEN ของธนาคาร ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องโถง ชั้น 21 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566

ธอส. รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 22301:2019

ธอส. รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 22301:2019