NPS สนับสนุนนำดื่มบริการประชาชน งานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2566

10 Jul 2023

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS นับสนุนน้ำดื่มบริการประชาชนและเกษตรกรที่มาร่วมงางานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2566 จัดโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้ความรู้เรื่องบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน และการสนับสนุนกล้าหญ้าแฝกให้เกษตรกรเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ

NPS สนับสนุนนำดื่มบริการประชาชน งานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2566