มอบอาหารกล่องโครงการน้ำพระทัย

13 Jul 2023

อารยา อรุณานนท์ชัย กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย มอบให้ภัคธินันท์ พงศ์ธนันท์ภาสเป็นผู้แทนมอบอาหารกล่องโครงการน้ำพระทัยพระราชทานจำนวน 120 กล่อง มอบให้กับจตุรงค์ เดชขุน อาสาสมัครสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในชุมชนบางด้วน ชุมชนบางเมือง จ.สมุทรปราการ โดยมีวิมล บุญช่วยสุขหัวหน้าสำนักสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่โครงการฯร่วมมอบ

มอบอาหารกล่องโครงการน้ำพระทัย