DEK บัญชี SPU เปิดประสบการณ์เรียนรู้จากมืออาชีพ "การตรวจสอบภายในกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร"

12 Jul 2023

อาจารย์พรรณทิพย์ อย่างกลั่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณาจารย์ จัดการบรรยายพิเศษโครงการ The Professional ประสบการณ์จากมืออาชีพ ในหัวข้อ "การตรวจสอบภายในกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณสมชัย แพทย์วิบูลย์ (CIA, CISA, CFE, CISM, CISSP) Managing director บริษัท Siam Centraliga Services และ คุณนงนภัส ใจจร (CPIAT) Senior Audit Associate บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) มาร่วมถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆ พร้อม ทั้งแชร์ประสบการณ์ตรงให้แก่นักศึกษาคณะบัญชี SPU และผู้ที่สนใจเรียนรู้ ณ ห้องออดิทรอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

DEK บัญชี SPU เปิดประสบการณ์เรียนรู้จากมืออาชีพ "การตรวจสอบภายในกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร"

DEK บัญชี SPU เปิดประสบการณ์เรียนรู้จากมืออาชีพ "การตรวจสอบภายในกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร"