DEK IT SPU เรียนรู้ "แนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์และ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ 2558" มุ่งพัฒนาศัยกภาพและเติมเต็มความรู้ด้านไอที กับนายกสมาคม CIPAT.

12 Jul 2023

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการบรรยายพิเศษ สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะต่างๆ ที่ลงเรียนในรายวิชา ICT 112 (กฎหมายและจริยธรรมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคการศึกษาที่ 3/2565 ได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ อาจารย์อดิศร นิลวิสุทธิ์ กรรมการ บริษัท เทคเคชั่น จำกัด และนายกสมาคม สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (CIPAT) มาถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อเรื่อง "แนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์และ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ 2558" เพื่อเพิ่มศัยกภาพและเติมเต็มความรู้ให้กับนักศึกษา ณ ห้อง 11-1203 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

DEK IT SPU เรียนรู้ "แนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์และ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ 2558" มุ่งพัฒนาศัยกภาพและเติมเต็มความรู้ด้านไอที กับนายกสมาคม CIPAT.