ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งบางสะพาน SSIสนับสนุนน้ำดิบผลิตน้ำประปาให้ประชาชน

03 Jul 2023

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงในพื้นที่อำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำให้น้ำดิบในอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่มีปริมาณลดลงในระดับไม่เพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปา และส่งผลให้ประชาชนได้รับความความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคนั้น

ด้วยเล็งเห็นความสำคัญถึงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนบางสะพานจากสถานการณ์ดังกล่าว บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ ได้ร่วมหารือกับการประปาภูมิภาค สาขาบางสะพาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนภาคประชาสังคม เพื่อบรรเทาผลกระทบปัญหาความเดือดร้อนนี้ โดยเอสเอสไอจะสนับสนุนน้ำดิบจากบ่อเก็บน้ำของบริษัทบริเวณเขากะจิ อำเภอบางสะพาน ให้กับการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางสะพานสำหรับผลิตน้ำประปาปริมาณ 75,000 ลบ.ม./เดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมปริมาณน้ำดิบ 150,000  ลบ.ม. โดยการประปาภูมิภาคจะเข้าไปติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่ (Mobile Plant) ขนาดกำลังการผลิต 100 ลบ.ม./ชม.ที่บ่อเก็บน้ำบริเวณเขากะจิประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อนำไปใช้ในการผลิตน้ำประปาจ่ายเข้าสู่ระบบให้บริการแก่พี่น้องประชาชนต่อไป

ทั้งนี้ ในช่วงฤดูร้อนของทุกปี หลายพื้นที่มีปริมาณฝนน้อยกว่าปกติ ก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำส่งผลกระทบต่อการผลิต และน้ำประปาเพื่อบริการประชาชน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือให้ประชาชนช่วยประหยัดน้ำ และสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงคาดแคลน เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตจากภัยแล้งนี้ไปได้

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน จึงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน กิจกรรมต่างๆของชุมชนบางสะพานซึ่งเป็นพื้นที่ที่บริษัทเข้ามาดำเนินธุรกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถและต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์สังคมและชุมชน ดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนดำเนินการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน