EXIM BANK พบปะหารือพันธมิตรภาครัฐในญี่ปุ่น สนับสนุนการค้าการลงทุนภายใต้กรอบ ESG

06 Jul 2023

ดร.พสุ โลหารชุน ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ กมลพนัส ประธานกรรมการบริหาร EXIM BANK ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ที่ปรึกษาพิเศษด้านการต่างประเทศ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และนายจักร บุญ-หลง ประธานกรรมการ บริษัท เวสท์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด พบปะหารือกับนายมาเอดะ ทาดาชิ ประธานกรรมการธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC) เกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) และพบปะหารือกับนายเคอิ คาวาฮาระ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินการค้าและสำนักงานความร่วมมือทางการเงินและสำนักงานความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) เกี่ยวกับกรอบความร่วมมือในการส่งสริมและสนับสนุนการค้าการลงทุนระหว่างไทยและญี่ปุ่น รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการจัดการและรีไซเคิลซากรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งานของญี่ปุ่น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคตอย่างยั่งยืน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเร็ว ๆ นี้

EXIM BANK พบปะหารือพันธมิตรภาครัฐในญี่ปุ่น สนับสนุนการค้าการลงทุนภายใต้กรอบ ESG

EXIM BANK พบปะหารือพันธมิตรภาครัฐในญี่ปุ่น สนับสนุนการค้าการลงทุนภายใต้กรอบ ESG