สจล. จัดงานปฐมนิเทศ 2566 เผยผลสำรวจ นศ.คนรุ่นใหม่ในทักษะ 5 ด้านที่ต้องการพัฒนามากที่สุด

06 Jul 2023

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดงานปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566 และพิธีมอบเนกไท-เข็มพระมหามงกุฎ ภายใต้แนวคิด "ชีวิตดี๊ดีครบจบที่ สจล." (KMITL Digital Life & Smart Campus 2023) โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากทุกคณะและวิทยาลัย รวม 7,168 คน ทำสถิติสูงสุดในรอบ 63 ปี ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมเผยผลสำรวจทักษะ 5 ด้านที่นักศึกษาใหม่ต้องการพัฒนามากที่สุด

สจล. จัดงานปฐมนิเทศ 2566 เผยผลสำรวจ นศ.คนรุ่นใหม่ในทักษะ 5 ด้านที่ต้องการพัฒนามากที่สุด

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า "ตลอด 63 ปี สจล. มุ่งขับเคลื่อนการเสริมสร้างศักยภาพและบ่มเพาะบุคลากร เพื่อเป็นพลังร่วมพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าในหลายสาขา โดยทุกหลักสูตร สจล.ยึดแนวทางการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ ควบคู่ทักษะปฏิบัติ ความเป็นผู้นำในนวัตกรรม และจริยธรรม เพื่อสังคมโลกสู่ความยั่งยืน งานปฐมนิเทศในปีนี้มีความยิ่งใหญ่ให้ชาว สจล. ได้จดจำและประทับใจในการต้อนรับนักศึกษาใหม่ปี 1 รหัส 66 จำนวน 7,168 คน ซึ่งเป็นจำนวนนักศึกษาที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ นับตั้งแต่การก่อตั้ง สจล. สร้างความประทับใจ รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยมิตรภาพและความอบอุ่น สู่การเริ่มต้นชีวิตในรั้ว สจล.

ในงานนี้ สจล. โดยสำนักบริการข้อมูลดิจิทัลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดทำแบบสอบถาม Soft Skills เพื่อสำรวจสิ่งที่นักศึกษาใหม่อยากพัฒนามากที่สุด ผลการสำรวจพบว่า 'ทักษะที่ต้องการพัฒนามากที่สุด' คือ อันดับ 1 การเป็นผู้ประกอบการและการลงทุน อันดับ 2 ด้านการแก้ปัญหาซับซ้อน อันดับ 3 ด้านการสื่อสาร การรู้เท่าทันสื่อ และการผลิตสื่อ อันดับ 4 ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และอันดับ 5 ด้านการเป็นผู้นำ ความร่วมมือ ทำงานเป็นทีม จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3,162 คน ทั้งนี้นับว่าสอดคล้องกับแนวคิดของ สจล.ในการพัฒนาหลักสูตร โดยปรับรูปแบบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้ตรงความต้องการของผู้เรียนและผู้ประกอบการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม พร้อมเปิดหลักสูตรใหม่ ๆ  เปิดพื้นที่สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ พัฒนาทักษะให้กับนักศึกษาคนรุ่นใหม่ ซึ่งทางหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้เตรียมพร้อมมัดรวมวิชาต่าง ๆ ตามกลุ่มทักษะที่น้องนักศึกษาต้องการ และเพิ่มเติมรายวิชาในแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์  'KMITL Masterclass'  พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดทำ 'SKILL TRANSCRIPT' ให้กับนักศึกษาอีกด้วย  ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ นักศึกษาจะสามารถรับทราบถึงทักษะโดดเด่นของตนเอง และทักษะที่ต้องเสริมสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน หรืออาชีพที่ตนเองต้องการในอนาคต นอกจากนี้ยังทำให้แต่ละคณะได้รับทราบด้วยว่าข้อมูลหลักสูตรควรปรับพัฒนาหรือเสริมสร้างให้กับผู้เรียนอย่างไร  นับเป็นการออกแบบหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริง นักศึกษาวิเคราะห์ความสามารถหรือความถนัดของตนเองได้สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งช่วยเสริมสร้างการวางแผนด้านทรัพยากรบุคคลของประเทศรองรับอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย"

ทั้งนี้ สจล. มุ่งก้าวเป็นผู้นำนวัตกรรมระดับโลก (THE WORLD MASTER OF INNOVATION) โดยมีนโยบายในการขับเคลื่อนให้ไปสู่เป้าหมายด้วย 5 Global  Index ที่ครอบคลุมพัฒนาทั้งด้านระบบการทำงาน คุณภาพชีวิต ต่อยอดเครือข่าย ส่งเสริมนวัตกรรม และผลักดันด้านการเรียนรู้ ใน 5 มิติดังนี้ 1.Global Infrastructure เพิ่มคุณภาพชีวิตบุคลากรและนักศึกษา มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 2.Global Management พัฒนาศักยภาพให้เท่าทันโลกการทำงานยุคดิจิทัล 3.Global Citizen ปั้นบัณฑิตให้เป็นพลเมืองโลกและทำงานได้ทั่วโลก พร้อมเดินหน้างานวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) 4.Global Innovation พัฒนานวัตกรรมระดับโลกเพื่อลดการนำเข้า สร้างสรรค์ รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร เป็น รพ.วิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ดีที่สุดของไทย 5.Global Learning ผสานองค์ความรู้ทุกวิทยาเขตเป็นหนึ่งเดียว

รศ. ดร.คมสัน กล่าวในตอนท้ายว่า "สจล.สนองตอบความต้องการผู้เรียนในยุคใหม่ โดยเปิดพื้นที่การเรียนรู้สร้างประสบการณ์ทุกด้านผ่านกิจกรรมการทำ Project-Based Learning ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สนับสนุนให้เกิดการรวมทีมทำโครงงาน ให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้อย่างครบถ้วน หรือเรียนรู้ที่จะออกแบบชีวิตตัวเอง โดยปัจจุบัน สจล. มี สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ KMITL Lifelong Learning Center : KLLC พัฒนาหลักสูตร จัดคอร์สการเรียนรู้ รองรับทุกคนทุกช่วงวัย น้องนักศึกษาที่สนใจในทักษะอื่น ๆ ก็สามารถดีไซน์องค์ความรู้ของตนเองได้ โดยเลือกเรียนในรายวิชาต่างๆ ที่ต้องการที่ KLLC ได้ เพราะมีความหลากหลาย และเหมาะกับทุกช่วงวัย "

สจล. จัดงานปฐมนิเทศ 2566 เผยผลสำรวจ นศ.คนรุ่นใหม่ในทักษะ 5 ด้านที่ต้องการพัฒนามากที่สุด