ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญชมนิทรรศการ "แสงแห่งพระปณิธาน เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ส่องสว่างกลางใจไทยทั่วหล้า"

05 Jul 2023

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญชมนิทรรศการ "แสงแห่งพระปณิธาน เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ส่องสว่างกลางใจไทยทั่วหล้า"เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเจริญพระชันษา ๖๖ ปี ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญชมนิทรรศการ "แสงแห่งพระปณิธาน เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ส่องสว่างกลางใจไทยทั่วหล้า"

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดนิทรรศการ "แสงแห่งพระปณิธาน เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ส่องสว่างกลางใจไทยทั่วหล้า" พร้อมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงเจริญพระชันษา ๖๖ ปี ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หน่วยงานคณะต่าง ๆ และประชาชนเข้าร่วมในพิธี ณ ชั้น ๑ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง เพื่อร่วมพร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระเมตตาห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยคนไทยตลอดมากว่า ๔ ทศวรรษ ด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยอุตสาหะ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนบนผืนแผ่นดินไทย

นิทรรศการ "แสงแห่งพระปณิธาน เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ส่องสว่างกลางใจไทยทั่วหล้า" จัดแสดงอยู่ ณ ชั้น ๑ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง เพื่อเปิดให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมลงนามถวายพระพรแสดงความจงรักภักดี พร้อมทั้งเผยแพร่พระปรีชาสามารถผ่านนิทรรศการภาพพระกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริ เพื่อให้พสกนิกรได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สร้างแรงบันดาลใจในการร่วมสืบสานพระปณิธานที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะและเพื่อเชิดชูพระเกียรติคุณที่ทรงน้อมนำสืบสานแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อันก่อกำเนิดเป็นแสงแห่งพระปณิธานอันแน่วแน่ และทรงปฏิบัติพระภารกิจทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขมาอย่างยาวนาน ทรงมุ่งมั่นศึกษาค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนำมาบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ยังประโยชน์ก่อให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์เพื่อการพัฒนาประเทศชาติและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร ทรงก่อตั้งมูลนิธิจุฬาภรณ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยได้พระราชทานแนวพระนโยบายให้นำนวัตกรรมองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาการขั้นสูงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการแพทย์และการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ การจัดแสดงนิทรรศการภาพพระกรณียกิจ "แสงแห่งพระปณิธาน เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ส่องสว่างกลางใจไทยทั่วหล้า" เปิดให้ประชาชนได้ร่วมชื่นชมพระปรีชาสามารถที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖ แบ่งออกเป็น ๓ โซน

โซนที่ ๑ : "แสงแห่งพระปณิธาน เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์" จัดแสดงพระรูปเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมถวายความเคารพ ถวายแจกันดอกไม้ และร่วมลงนามถวายพระพร
โซนที่ ๒ : "แสงแรกแห่งพระปณิธาน" จัดแสดงภาพพระประวัติที่เป็นแสงสะท้อนความทรงจำตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ และภาพพระกรณียกิจจากการตามเสด็จพระบิดาและพระมารดาทรงงานตามท้องถิ่นทุรกันดาร
โซนที่ ๓ : "แสงแห่งพระปณิธาน ส่องสว่างกลางใจไทยทั่วหล้า" จัดแสดงภาพพระกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริ ๖ ด้าน ประกอบด้วย

๑ : แสงสว่างแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
๒ : แสงนำทางแห่งการสร้างอนาคต สร้างสถาบันการศึกษาโดยใช้การวิจัยนำ
๓ : แสงแห่งพระปณิธาน เจ้าฟ้าในดวงใจของผู้ป่วยโรคมะเร็ง
๔ : สายธารพระเมตตา สร้างการแพทย์ไทยก้าวหน้าเป็นแสงส่องความหวังเพื่อชีวิตผู้ป่วยนับล้าน
๕ : แสงแห่งพระกรุณาธิคุณเพื่อการสาธารณสุขไทยและพระเมตตาปกแผ่สู่สรรพสัตว์
๖ : แสงแห่งพระปณิธาน นำศิลป์ทรงสร้างสรรค์สู่การช่วยเหลือราษฎร

นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดกิจกรรมสานพระปณิธานรวมพลังทำดีถวายเป็นพระกุศลฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติฯ เพื่อร่วมสร้างแรงบันดาลใจในการสืบสานพระปณิธานที่พระองค์ทรงงานหนักและทรงห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของราษฎรที่ยากลำบาก เพื่อให้บุคลากรจากหน่วยงานในพระดำริและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมทำความดีถวายเป็นพระกุศลฯ อาทิ กิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย บริจาคดวงตากับศูนย์เทคโนโลยีจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ร่วมกับสภากาชาดไทย บริจาคอวัยวะกับศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดบริการออกหน่วยตรวจสุขภาพประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากศูนย์การรักษาต่าง ๆ ของโรงพยาบาจุฬาภรณ์ อาทิ ตรวจสุขภาพตา, ตรวจโปรตีนในปัสสาวะคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคไต, ตรวจไวรัสตับอักเสบ, ฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์ นอกจากนี้ ยังเปิดรับบริจาคถุงผ้าใหม่/ถุงกระดาษเพื่อให้ผู้ป่วยใส่ยากลับบ้าน บริจาคสมทบทุนโครงการพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์เพื่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ๔๐๐ เตียง พร้อมทั้งเลือกชมและช้อปได้บุญกับผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิในพระดำริ อาทิ ผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ และมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เซรามิกฝีมือชาวบ้านหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทับทิมสยาม ๐๔ สมุนไพรทับทิมสยาม ๐๕

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญชมนิทรรศการ "แสงแห่งพระปณิธาน เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ส่องสว่างกลางใจไทยทั่วหล้า"