สจล.ร่วมมือภาคเอกชน ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

27 Dec 2023

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี (ที่ 4 จากซ้าย) อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) รศ. ดร.สุดาพร สาวม่วง (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคเอ็มไอที ลาดกระบัง จำกัด คุณภัสชา อัยยปัญญา (ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอออน โฮลดิ้ง จำกัด และ รศ. ดร.เกษม สร้อยทอง (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยเกษตรอินทรีย์ยุคใหม่ สจล. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการลงทุนในด้านธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์ชีวพันธุ์และศัตรูพืช ในนาม "บริษัท เค-วัน ลาดกระบัง จำกัด" (K-ONE LADKRABANG COMPANY LIMITED) ที่จะเป็นทั้งผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ที่มีเทคโนโลยีในการผสมชีวพันธุ์ สามารถทดแทนปุ๋ยเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผสมผสานกับองค์ความรู้กระบวนการที่มาจากการวิจัยของนักวิจัยสถาบันวิจัยนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ยุคใหม่  สจล. ที่ได้มาตรฐานระดับสากล ซึ่งส่งผลให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

สจล.ร่วมมือภาคเอกชน ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม