หาดทิพย์ ร่วมกับ กลุ่ม ร่องลายไทย อนุรักษ์ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นสงขลา เปิด "อาคารศูนย์การเรียนรู้งานศิลป์พื้นถิ่น " อ.สิงหนคร จงสงขลา

27 Dec 2023

นายนพดล สุระสังวาลย์ นายอำเภอสิงหนคร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงค์ ชีวะสาโร ประธานกลุ่มร่องลายไทย และอาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และนายสยาม สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ทำพิธีส่งมอบและเปิด "อาคารศูนย์การเรียนรู้งานศิลป์พื้นถิ่น กลุ่มร่องลายไทย"เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ ผลงานศิลปะไทยโบราณ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งการเรียนรู้และต่อยอดความรู้ ด้านช่างศิลปะ ในแขนงต่างๆ อาทิ การแทงหยวก, งานจิตรกรรมไทย, งานลายรดน้ำ, งานเครื่องปั้นดินเผา, งานแกะสลัก, กระดาษทองอังกฤษ, งานปิดทอง ของชุมชนให้กับนักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยวที่สนใจ จากครูช่างศิลปะโบราณ (ช่างสิบหมู่) "กลุ่มร่องรายไทย" ผู้เชี่ยวชาญที่ศรัทธาต่อภูมิปัญญาของบรรพชนไทย ให้คงอยู่และส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อเป็นอาชีพและสร้างอาชีพให้กับชุมชน ณ "อาคารศูนย์การเรียนรู้งานศิลป์พื้นถิ่น กลุ่มร่องลายไทย" หมู่ที่ 3 บ้านยางงาม ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา

หาดทิพย์ ร่วมกับ กลุ่ม ร่องลายไทย อนุรักษ์ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นสงขลา เปิด "อาคารศูนย์การเรียนรู้งานศิลป์พื้นถิ่น " อ.สิงหนคร จงสงขลา

นายสยาม สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กล่าวว่า "บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โดย พลตรี พัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ความสำคัญในเรื่องการเป็นผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นให้ยังคงอยู่กับพี่น้องชาวใต้ต่อไปอย่างยั่งยืน ภายใต้ สโลแกน "หาดทิพย์เคียงข้างชาวใต้" โดยสอดคล้องกับ โครงการจัดสร้าง "อาคารศูนย์การเรียนรู้งานศิลป์พื้นถิ่น กลุ่มร่องลายไทย" ซึ่งเป็นโครงการที่หาดทิพย์ ร่วมกับกลุ่มร่องลายไทย ดำเนินการสร้างเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 และวันนี้ "อาคารศูนย์การเรียนรู้งานศิลป์พื้นถิ่น กลุ่มร่องลายไทย" ก็ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และพร้อมเปิดให้บริการเพื่อสืบสาน งานศิลปะที่ทรงคุณค่า ให้อยู่คู่ชาวใต้ ต่อไปครับ"

หาดทิพย์ ร่วมกับ กลุ่ม ร่องลายไทย อนุรักษ์ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นสงขลา เปิด "อาคารศูนย์การเรียนรู้งานศิลป์พื้นถิ่น " อ.สิงหนคร จงสงขลา