SMEs เติบโตอย่างยั่งยืนไปกับดีพร้อม

26 Dec 2023

กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมขอเชิญ SMEs ภาคการผลิต (อาหาร) ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล นครปฐม ราชบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี และนครนายก ที่สนใจยกระดับสถานประกอบการในการนำข้อมูลมาใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับ และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

SMEs เติบโตอย่างยั่งยืนไปกับดีพร้อม

สมัครเข้าร่วม "กิจกรรมระบบนิเวศน์ดิจิทัลธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร (Food Traceability System)" โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลเพื่อใช้ในสถานประกอบการ

  • เพิ่มรายได้ และพัฒนาประสิทธิภาพให้แก่ธุรกิจ การให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกตามแนวทาง 4 MD จากผู้เชี่ยวชาญ
  • ประกาศนียบัตร หรือโล่รางวัล

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 5 ม.ค. 67 รับจำนวนจำกัด เพียง 20 กิจการเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 093-564-5142

สมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1oqDBPWTJsqJ4vWFa7oppCRMPn3EoygatuW8-ekA7qJA