GPSC คว้ารางวัล Thailand Energy Awards 2023 โครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน เซลล์แสงอาทิตย์-ดีเซล สำหรับ รพ. สต. บ้านแม่หลองหลวง

21 Dec 2023

คุณปริญดา มาอิ่มใจ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท.. เข้ารับโล่รางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) โครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานเซลล์แสงอาทิตย์-ดีเซล สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่หลองหลวง ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้การบริการด้านสาธารณสุขแก่ชุมชนอย่างทั่วถึง โดยได้รับเกียรติจากคุณประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นผู้มอบรางวัลในงาน Thailand Energy Awards 2023 พิธีดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

GPSC คว้ารางวัล Thailand Energy Awards 2023 โครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน เซลล์แสงอาทิตย์-ดีเซล สำหรับ รพ. สต. บ้านแม่หลองหลวง