ACC SPU จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 43 และ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบัญชี ปีการศึกษา 2565 เตรียมพร้อมสู่นักบัญชีดิจิทัลมืออาชีพ

21 Dec 2023

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 43 และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบัญชี ประจำปีการศึกษา 2565 ด้วยการจัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ทักษะใหม่ของนักบัญชีในยุคดิจิทัล" โดยได้รับเกียรติจาก คุณศิลินลักษ์ ตุลยานันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟู้ด อีควิปเม้นท์ จำกัด ได้สละเวลามาถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับการทำงาน ให้แก่นักศึกษาคณะบัญชีที่จะออกฝึกปฎิบัติงานสหกิจศึกษาและที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เพื่อออกไปปฎิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ ณ ห้อง Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

ACC SPU จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 43 และ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบัญชี ปีการศึกษา 2565 เตรียมพร้อมสู่นักบัญชีดิจิทัลมืออาชีพ

 

ACC SPU จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 43 และ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบัญชี ปีการศึกษา 2565 เตรียมพร้อมสู่นักบัญชีดิจิทัลมืออาชีพ