สภาการสาธารณสุขชุมชน นำร่องรางวัลนักสาธารณสุขทองคำ 2566 สร้างต้นแบบผู้นำตลาดสุขภาพแห่งอนาคต

21 Dec 2023

สภาการสาธารณสุขชุมชนจัดงานประชุมวิชาการสภาการสาธารณสุขชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2566 นำร่องรางวัลนักสาธารณสุขทองคำเป็นปีแรก มุ่งสร้างต้นแบบผู้นำตลาดสุขภาพแห่งอนาคต รับการเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัตน์ และสร้างแรงจูงใจดึงดูด บุคลากรคุณภาพลึกถึงระดับชุมชนต่อยอดกิจกรรมด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หนุนประเทศมุ่งสู่สังคมแห่งสุขภาวะที่ดี ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสุขภาพ กลไกดันระบบเศรษฐกิจมั่นคง พร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลนักสาธารณสุขทองคำ 26 คน

สภาการสาธารณสุขชุมชน นำร่องรางวัลนักสาธารณสุขทองคำ 2566 สร้างต้นแบบผู้นำตลาดสุขภาพแห่งอนาคต

นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า สภาการสาธารณสุขชุมชนและเครือข่าย ได้จัดงานประชุมวิชาการสภาการสาธารณสุขชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2566 เรื่อง Interdisciplinary Public Health for Human Well-being and Environment : สู่เส้นทางนักสาธารณสุขทองคำ เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ การทำงานทางวิชาการ งานวิจัยแลนวัตกรรม พร้อมขยายผลการพัฒนาองค์ความรู้และบทเรียนจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านสาธารณสุขในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ นำไปพัฒนาต่อยอด งานวิจัยและสร้างมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่เกี่ยวกับขอบเขตการประกอบวิชาชีพการ สาธารณสุขชุมชน รวมถึงเป็นการเชิดชูเกียรตินักสาธารณสุขที่อุทิศตนด้วยความเสียสละในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ ระบบบริการสาธารณสุขที่ส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชนในระดับพื้นที่ ชุมชน และระดับประเทศ

ดร. ไพศาล บางชวด นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน เปิดเผยว่า การจัดงานประชุมวิชาการฯ ถือเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการพัฒนาศักยภาพและขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุขระดับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้ง 6 ภูมิภาคของประเทศ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และเกิดการยอมรับในแวดวงวิชาการและวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน ภาคท้องถิ่นคณาจารย์ นักสาธารณสุข นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

นอกจากนี้ยังได้นำร่องโครงการ นักสาธารณสุขทองคำ๒๕๖๖ (Golden Health Professional Award 2023) เป็นปีแรก เพื่อสร้างต้นแบบ นักสาธารณสุข ด้วยเป้าหมายวาระผู้นำแห่งตลาดสุขภาพในอนาคตกับมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล และสร้างแรงจูงใจให้กับนักสาธารณสุขที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได้มีการพัฒนาต่อยอดการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมให้ประเทศไทยบรรลุเป็นสังคมแห่งสุขภาวะที่ดีและนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสุขภาพ เป็นกลไกสำคัญด้านการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หากสามารถสร้างให้ประชากรในประเทศมีสุขภาพดี ปลอดโรค ก็จะช่วยสถานการณ์เงินส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นส่งผลต่อความมั่นคงต่อเศรษฐกิจมหภาค และความมั่นคงของประเทศได้อย่างยั่งยืน

รางวัลนักสาธารณสุขทองคำมีวัตถุประสงค์เพื่อวางต้นแบบการโค้ชผู้นำวาระแห่งการเปลี่ยนแปลงในระดับลึก (Coaching for Transformation Agenda) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในสถานการณ์ ที่ต้องเผชิญทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน และมุ่งขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายวาระผู้นำแห่งตลาดสุขภาพในอนาคตกับมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนักสาธารณสุขที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได้มีการพัฒนาและต่อยอดการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ นักสาธารณสุขทองคำ ประเภทที่ 1 รางวัลนักสาธารณสุขทองคำสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ที่มีความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพ ประเภทที่ 2 รางวัลนักสาธารณสุขทองคำสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ที่มีความเป็นเลิศด้านการป้องกันและควบคุมโรค และประเภทที่ 3 รางวัลนักสาธารณสุขทองคำสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่มีความเป็นเลิศด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้ได้รับรางวัล 26 คน

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลนักสาธารณสุขทองคำ

ประเภทที่ 1 ต้นแบบนักสาธารณสุขที่มีความเป็นเลิศด้านการป้องกันโรคและควบคุมโรค มีการจัดระบบข้อมูลการเกิดโรค การพยากรณ์สถานการณ์ การเฝ้าระวังป้องกันโรค ควบคุมโรค การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และเสี่ยงภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมีนักสาธารณสุขที่ได้รับรางวัลเหรียญนักสาธารณสุขทองคำ พร้อมโล่เชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ 8 ท่าน

 1. คุณสุรชาติ โกยดุลย์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
 2. คุณจักรพันธ์ ถอดเขี้ยว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
 3. คุณฆาลิตา วารีวนิช สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
 4. คุณบุญวัฒน์ ไทรย้อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโคกเกตุ จังหวัดสมุทรสงคราม
 5. คุณอัครา คณาดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสะเม็ง จังหวัดมุกดาหาร
 6. คุณภาสกร กิติศรีวรพันธุ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
 7. คุณศศิกานต์ มาลากิจสกุล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
 8. .คุณวัชระ เกตุทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

และนอกจานี้ยังมีผู้ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรตินักสาธารณสุขทองคำ และใบประกาศเกียรติคุณ 2 ท่าน

 1. คุณอธิวัตร์ ป้อมพิมพ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัววัง จังหวัดสุพรรณบุรี
 2. คุณสุพัตรศรี แซ่ก๊วย กรมอนามัย จังหวัดนนทบุรี

ประเภทที่ 2 นักสาธารณสุขที่มีความเป็นเลิศด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถจัดการระบบข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สารเคมี มลพิษ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนการวิเคราะห์ เฝ้าระวัง การคัดกรอง เก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้ได้รับรางวัลเหรียญนักสาธารณสุขทองคำ พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ 4 ท่าน

 1. คุณรุ่งเรือง ลาดบัวขาว สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองบัวลำภู
 2. คุณนพรัตน์ กันชะธง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่
 3. คุณสุบัน โสขวัญฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้านเหลือง จังหวัดบุรีรัมย์
 4. คุณนิพันธ์ มุสิกะวัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาเจ็ดลูก จังหวัดพิจิตร

และยังมีผู้ที่ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรตินักสาธารณสุขทองคำ และใบประกาศเกียรติคุณ 1 ท่าน

 1. คุณชัยภัทร กรรเชียง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่จำบอน จังหวัดลำปาง

ประเภทที่ 3 นักสาธารณสุขที่มีความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล ให้คำปรึกษาแนะนำให้ความรู้ การคัดกรอง การส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสม ปลอดภัย ในระดับบุคคลทุกกลุ่มวัย ระดับครอบครัว และชุมชนได้อย่างมีมาตรฐาน มีผู้ได้รับรางวัลเหรียญนักสาธารณสุขทองคำ พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ และใบประกาศเกียรติคุณ 8 ท่าน

 1. คุณสมศรี โพธิ์ประสิทธิ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทราย จังหวัดราชบุรี
 2. คุณนิรันดร์ จันทร์ชัย องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 3. คุณภาณุรักษ์ แก้วน้อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสะเดา จังหวัดสุพรรณบุรี
 4. คุณภควันต์ จันต๊ะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปอน จังหวัดน่าน
 5. คุณสัญชัย ฉิมพาลี สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จังหวัดตราด
 6. คุณสนอง นิลวิจิตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกแร่ จังหวัดบุรีรัมย์
 7. คุณพิสิษฐ์ สมงาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน จังหวัดพะเยา
 8. คุณพุทธิดา จันทร์ดอนแดง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี

และนอกจากนี้ยังมีผู้ที่ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรตินักสาธารณสุขทองคำ และใบประกาศเกียรติคุณ 3 ท่าน

 1. คุณนีรนุช เสียงเลิศ โรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
 2. คุณสุพัตรา ชาวงษ์ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี
 3. คุณดวงรัตน์ จรัสพันธ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาวะถี จังหวัดขอนแก่น

สภาการสาธารณสุขชุมชน นำร่องรางวัลนักสาธารณสุขทองคำ 2566 สร้างต้นแบบผู้นำตลาดสุขภาพแห่งอนาคต