ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ Green ASIA and Sustainability Forum

25 Dec 2023

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ Green ASIA and Sustainability Forum : Innovation, Health Sciences and Digital Education Quality for Sustainable Development in the Next Normal

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ Green ASIA and Sustainability Forum

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กำหนดจัดงานประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 หัวข้อ Green ASIA and Sustainability Forum : Innovation, Health Sciences and Digital Education Quality for Sustainable Development in the Next Normal "นวัตกรรม วิทยาศาสตร์สุขภาพ และคุณภาพการศึกษาเชิงดิจิทัลกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในในสังคมวิถีใหม่" ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจากสถาบันต่างๆ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ Green ASIA and Sustainability Forum