CPF ผนึกพลังฟื้นฟูผืนป่า ฟอกอากาศบริสุทธิ์ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า

25 Dec 2023

ด้วยตระหนักอยู่เสมอถึงสิทธิความเท่าเทียม ที่ทุกคนมีสิทธิที่จะมีน้ำดื่มที่สะอาด มีอากาศที่บริสุทธิ์ และมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จึงมุ่งมั่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า และอากาศ โดยนำกลยุทธ์ความยั่งยืน 3 เสาหลัก "อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำป่าคงอยู่" ปลูกฝังสู่พนักงานในองค์กร ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ซึ่งถือเป็นต้นทางของวัตถุดิบในการผลิตอาหาร และการปลูกต้นไม้ในสถานประกอบการ เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และยังได้ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักสู่เด็ก เยาวชนคนรุ่นใหม่

CPF ผนึกพลังฟื้นฟูผืนป่า ฟอกอากาศบริสุทธิ์ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า

กิจกรรมล่าสุด จิตอาสาซีพีเอฟ จากธุรกิจอาหารสัตว์บก ทั้ง14 โรงงาน ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ "ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง" ในพื้นที่ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จากโรงเรียนบ้านโคกตูม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับโรงงานอาหารสัตว์บกธารเกษม (จ.สระบุรี) รวมกว่า 200 คน รวมพลังซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ และปลูกกล้าไม้อาหารสัตว์ อาทิ หว้า ตะขบ เพื่อเป็นอาหารให้กับนกนานาชนิด และสัตว์กินพืช เช่น พังพอน กระรอก อีเห็น ฯลฯ จิตอาสาซีพีเอฟ ชุมชน และน้องๆนักเรียน รร.บ้านโคกตูม ช่วยกันลำเลียงและเรียงหิน เพื่อเสริมความแข็งแรงของฝายในการทำหน้าที่สร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า เป็นแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่า และเพื่อเตรียมรับฤดูแล้งที่คาดว่าจะยาวนาน และเตรียมพร้อมกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน

นอกจากนี้ เด็กๆ ยังมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม "ฐานกิจกรรมปันรู้ ปลูกรักษ์" ได้เรียนรู้ด้วยการลงมือทำผ่านห้องเรียนธรรมชาติ ทั้งเรียนรู้การสร้างฝายชะลอน้ำ การปลูกต้นไม้แบบประณีต กิจกรรมยิง Seedball ดินเหนียวก้อนกลม มีเมล็ดพันธุ์ไม้อยู่ภายใน มาจากการผสมปุ๋ยหมัก หรือดินดำปลูกต้นไม้ที่ผสมปุ๋ยแล้ว นำมาปั้นเป็นก้อนพอเหมาะ สำหรับใช้เป็นลูกกระสุนในการยิงไปตามพื้นที่ต่างๆ ในป่า เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการฟื้นฟูป่าที่เลียนแบบธรรมชาติ และยังได้เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพของผีเสื้อในระบบนิเวศพื้นที่เขาพระยาเดินธง ซึ่งนักวิจัยจากสำนักวิจัยกรมป่าไม้ ศึกษาพบว่าเขาพระยาเดินธงมีผีเสื้อมากกว่า 64 ชนิด

"ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง" เป็นหนึ่งในโครงการที่ซีพีเอฟ ดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นความร่วมมือ 3 ประสาน โดยภาครัฐ คือ กรมป่าไม้ ซีพีเอฟ และชุมชนรอบพื้นที่เขาพระยาเดินธง ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว และบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ปัจจุบัน เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถพลิกผืนป่าแห้งแล้ง เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นต้นแบบของการอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย ดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไปแล้ว 7,000 ไร่ และมีแผนขยายพื้นอีก 5,000 ไร่ในระยะต่อไป เกิดการจ้างงานของชุมชนในพื้นที่ มีอาชีพและมีรายได้เสริม สร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชน ด้วยการสนับสนุนชุมชน ทำโครงการปลูกผักปลอดสารวิถีธรรมชาติ และโครงการเพาะพันธุ์และอนุบาลปลาน้ำจืด ทำให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ที่สำคัญ คือ ช่วยปลูกฝังความตระหนักสู่เด็ก เยาวชนคนรุ่นใหม่ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน .

CPF ผนึกพลังฟื้นฟูผืนป่า ฟอกอากาศบริสุทธิ์ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า