แผนการขับเคลื่อน Soft Power ด้วยมิติทางวัฒนธรรม

01 Feb 2024

ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติมาเป็นประธานใน "การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนการขับเคลื่อน Soft Power ด้วยมิติทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย (พ.ศ.2567 - 2571)" ซึ่งจัดขึ้นโดย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี โชติกา อัครกิจโสภากุล ยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงฯ ประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ พนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร มาร่วมในงานด้วย ที่ห้องบอลรูม 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน

แผนการขับเคลื่อน Soft Power ด้วยมิติทางวัฒนธรรม