กรมโยธาฯ น้อมนำศาสตร์พระราชา "ออกแบบพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (แก้มลิง) แบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ" สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

02 Feb 2024

กระทรวงมหาดไทย โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายให้ทุกส่วนราชการจัดโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งมีลักษณะของโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการน้อมนำพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท พระราชกรณียกิจมาประยุกต์ใช้หรือเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและสมพระเกียรติ มีความจำเป็น เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม และต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน ไม่ขัดต่อศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

กรมโยธาฯ น้อมนำศาสตร์พระราชา "ออกแบบพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (แก้มลิง) แบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ" สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2567 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตรตามแนวพระราชดำริ ซึ่งในส่วนของการขับเคลื่อนได้มอบหมายให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทุกจังหวัด เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ขับเคลื่อนโครงการ โดยในระยะแรก เป็นการดำเนินการใน 6 จังหวัดนำร่อง คือ นครนายก พะเยา จันทบุรี อุบลราชธานี สตูล และกาญจนบุรี เพื่อเป็นโครงการต้นแบบ และปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการขยายผลไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยเน้นย้ำให้ ดำเนินการออกแบบให้เป็นไปตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้แนวทางไว้ประกอบด้วย 1. พัฒนาแหล่งน้ำ 2. สร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามพระราชปณิธาณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3. เป็นที่สาธารณะ ที่พักผ่อนหย่อนใจ 4. เป็นศูนย์เรียนรู้ของประชาชน ในการออกแบบพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (แก้มลิง) แบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ได้เต็มประสิทธิภาพ สมพระเกียรติ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ร่วมใจกันพัฒนาพื้นที่ในจังหวัด โดยอาศัยเครือข่าย ประสานงานแบบบูรณาการ การทำงานร่วมกัน ประสานภาคีเครือข่าย ระดมพลจิตอาสาพระราชทาน เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - น้ำแล้ง และช่วยเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร ฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อเป็นแหล่งอาหารแก่ชุมชน พื้นที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการพัฒนาพื้นที่แบบอารยเกษตร ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดี Change for Good ในพื้นที่ทุกมิติ นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายวีระพล จำปาสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ นายพลวรรธนพล ศักดิ์วรรธนชัย นายอำเภอบ้านเขว้า เกษตรอำเภอบ้านเขว้า และรองนายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี ลงพื้นที่ดำเนินการ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ บริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์หนองหล่ม บ้านท่าแกทอง ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้าจังหวัดชัยภูมิ พื้นที่ประมาณ 125 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ประมาณ 60 ไร่ และพื้นที่เกษตรโดยรอบประมาณ 65 ไร่ ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการพัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของรัฐ มาดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เป็นการบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนตามพระราชปณิธาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด" เพื่อเป็นที่รองรับและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และเป็นพื้นที่การเรียนรู้และประยุกต์นำไปใช้ในการประกอบอาชีพ

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบหมายให้นายศิริวัชร อ่อนเหลา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจบริเวณบุ่งคล้า ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง บริเวณชุมชนบ้านหนองตูม หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง บริเวณวัดใหม่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง บริเวณบุ่งคล้า บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง และบริเวณชุมชนตลาดเมืองใหม่ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อคัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ(แก้มลิง) แบบอารยเกษตร "โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ" ในพื้นที่จังหวัดเลย ซึ่งเบื้องต้นการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายได้นำข้อมูลพื้นที่ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง และที่สาธารณประโยชน์ จากการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้านชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo- social map) เป็นข้อมูลพื้นฐาน ประกอบการวิเคราะห์คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย เพื่อคัดเลือกพื้นที่ในการดำเนินโครงการ การลงพื้นที่สำรวจลักษณะกายภาพของพื้นที่ ปัญหา และความต้องการของประชาชน และผู้นำท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว การส่งเสริมกิจกรรมการเกษตร นันทนาการและการพักผ่อน เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนในพื้นที่และชุมชนโดยรอบอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายไพศาล ปรางศรี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงสำรวจพื้นที่บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ ตำบลพรานกระต่าย และตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมเบื้องต้นในการนำพื้นที่มาพัฒนาตามแนวทางของ "โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตรตามแนวพระราชดำริ" และจะได้ทำการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายสำหรับการพัฒนาพื้นที่แบบอารยเกษตรต่อไป

กรมโยธาฯ น้อมนำศาสตร์พระราชา "ออกแบบพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (แก้มลิง) แบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ" สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน