กทม.แจงกำหนดแนวถนนโครงการสาย ข 38 แก้ปัญหาพื้นที่ปิดล้อมยืนยันไม่มีเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

31 Jan 2024

นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (สวพ.) กทม.กล่าวกรณีชาวหมู่บ้านวิชิตนคร ซอยพระราม 2 ที่ 39 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน ขอให้ชี้แจงการกำหนดแนวถนนโครงการสาย ข 38 ตามร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) มีวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับจากการกำหนดแนวถนนดังกล่าวอย่างไรว่า แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและการขนส่งตามร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) กำหนดแนวถนนโครงการสาย ข 38 เป็นถนนเดิมที่กำหนดให้ขยายเขตทางและถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เพื่อเชื่อมต่อถนนพระรามที่ 2 กับถนนคู่ขนานถนนกาญจนาภิเษกด้านใต้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้โครงข่ายการสัญจรและแก้ปัญหาพื้นที่ปิดล้อมขนาดใหญ่ โดยกำหนดให้มีขนาดเขตทาง 16 เมตร ซึ่งถนนสายดังกล่าวมีแนวเส้นทางที่เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยจากกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 (ถนนสาย ข 78)

กทม.แจงกำหนดแนวถนนโครงการสาย ข 38 แก้ปัญหาพื้นที่ปิดล้อมยืนยันไม่มีเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

สำหรับการกำหนดแนวถนนโครงการในแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและการขนส่งที่มีเขตทาง 16 เมตร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการถอยร่นของอาคารจากแนวถนน ทำให้มีที่โล่งว่าง ลดความแออัดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นริมถนน โดยไม่มีเป้าหมายเพื่อเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแต่อย่างใด ซึ่งตามข้อกำหนดในร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่กำหนดให้เฉพาะอาคารที่ก่อสร้างใหม่ในแนวถนนโครงการ จะต้องมีระยะถอยร่นจากกึ่งกลางถนน 8 เมตร ดังนั้น แนวถนนโครงการ จึงไม่กระทบกับบ้านเรือนของประชาชนที่อาศัยอยู่เดิม และการขออนุญาตก่อสร้างอาคารใหม่จะพิจารณาจากเขตทางที่ปรากฏอยู่จริง มิใช่เขตทางที่กำหนดตามผังเมืองรวม

ปัจจุบัน กทม.อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หากประชาชนต้องการเสนอความเห็นต่อถนนโครงการสายดังกล่าว สามารถยื่นข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อรักษาสิทธิการยื่นคำร้องขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วงปิดประกาศ 90 วัน โดยสามารถยื่นด้วยตัวเอง หรือส่งไปรษณีย์ไปที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กทม.จนถึงวันที่ 29 ก.พ.67 หรือยื่นผ่านเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (webportal.bangkok.go.th/cpud) โดยทุกข้อคิดเห็น กทม.จะรวบรวมและนำมาใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและนำเสนอคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ต่อไป