ธอส. รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2565 และ 2566

31 Jan 2024

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สถาบันการเงินของรัฐ ที่มีพันธกิจ "ทำให้คนไทยมีบ้าน" รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2565 และ 2566 เป็นระยะเวลา 2 ปีต่อเนื่อง เป็นผลจากการที่ ธอส. ดำเนินงานโดยตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน และปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 ภายใต้หลักการ "เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น" แสดงถึงหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการดำเนินงานของธนาคาร

ธอส. รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2565 และ 2566

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2565 และ 2566 โดยนางสาวธิดาพร มีกิ่งทอง รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปฏิบัติการ และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมายในฐานะประธานกรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการในธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมด้วยกรรมการและผู้สังเกตการณ์ในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการในธนาคารอาคารสงเคราะห์ เข้าร่วมโดย ธอส. จะยังคงเดินหน้าพัฒนาปรับปรุงการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการในช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริการด้านข้อมูลข่าวสารกับประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึง รวดเร็ว ถูกต้องและทันเหตุการณ์มากขึ้น โดย ธอส. เป็นรัฐวิสาหกิจแห่งเดียวในสังกัดกระทรวงการคลังและเป็นสถาบันการเงินของรัฐ
แห่งเดียว ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2565 และ 2566 จากหน่วยงานรัฐที่เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณทั้งสิ้น 109 รางวัลทั้งนี้นายกมลภพ ได้มอบหมายให้นายนิธิชัย สูงตรง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายธนะชัย จูงวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นผู้แทนธนาคารเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าวจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567