"กรุงไทย" ทุบสถิติ คว้า 67 รางวัล ตอกย้ำความสำเร็จธนาคารยั่งยืน

30 Jan 2024

ธนาคารกรุงไทย สร้างสถิติใหม่ คว้า 67 รางวัลชั้นนำจากองค์กรระดับโลกและในประเทศ ตอกย้ำความสำเร็จขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ทันสมัย สร้างคุณค่าตอบโจทย์ลูกค้าทุกมิติ ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ก้าวสู่ธนาคารเพื่อความยั่งยืน

"กรุงไทย" ทุบสถิติ คว้า 67 รางวัล ตอกย้ำความสำเร็จธนาคารยั่งยืน

ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำในประเทศ มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมสร้างคุณค่า ตอบโจทย์ลูกค้า สู่ความยั่งยืน" โดยยึดหลักการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ ประสบความสำเร็จได้รับการยอมรับในฐานะองค์กรที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าในทุกมิติ และมีส่วนสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไปสู่ความยั่งยืน โดยในปี 2566 ธนาคารสร้างประวัติศาสตร์ ได้รับ 67 รางวัลจากองค์กรชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ แบ่งเป็นรางวัลระดับนานาชาติจำนวน 30 รางวัล และรางวัลระดับประเทศจำนวน 37 รางวัล ทั้งรางวัลสุดยอดผู้นำองค์กร รางวัลด้านความยั่งยืน รางวัลด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รางวัล Digital Banking และรางวัลด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

รางวัลผู้นำองค์กร (CEO Award) จำนวน 11 รางวัล ตอกย้ำผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล กำหนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม สร้างโอกาสจากวิกฤต พัฒนาแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำดิจิทัลแบงกิ้งของประเทศ เช่น รางวัล Best Banking CEO จากนิตยสาร International Finance สหราชอาณาจักร

รางวัลด้านความยั่งยืน (Sustainability / CSR) จำนวน 22 รางวัล จาก "โครงการ กรุงไทยรักเกาะเต่า" พัฒนาชุมชนเกาะเต่าให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ รักษาความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาโครงการ "กรุงไทยรักชุมชน" สนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ผ่านการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง ควบคู่กับการสนับสนุนความรู้ทางการเงิน เพื่อให้ทุกฝ่ายพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยธนาคารได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ในระดับ "AAA" ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรางวัล Best Social Impact Bank Thailand จาก Capital Finance International (CFI) สหราชอาณาจักร 3 ปีซ้อน

รางวัลด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ (Product & Service) จำนวน 8 รางวัล จากความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันสมัย ตอบโจทย์ลูกค้าตรงจุด ทั้งการพัฒาบริการ WE CARE สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า รับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าที่ใช้บริการในสาขา และแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที สร้างความประทับใจและประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เช่น รางวัล Excellence in Customer Service (Banking) - Thailand 2003 จากนิตยสาร The Global Economics สหราชอาณาจักร

รางวัลด้าน Digital Banking จำนวน 5 รางวัล ความสำเร็จในการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ทำให้จำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและมียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมากในธุรกิจกลุ่มธนาคาร ทั้งแอปฯ เป๋าตัง แอปฯ ถุงเงิน สะท้อนความสำเร็จพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม ทุกมิติ เช่น รางวัล Top Publisher Awards 2023 จาก บริษัท Data.ai สหรัฐอเมริกา

รางวัลด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HR) จำนวน 7 รางวัล พัฒนาแอปฯ ONE Krungthai เป็นซูเปอร์แอปฯ สำหรับพนักงาน อำนวยความสะดวกการทำงานทุกด้าน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กร สร้าง DNA ขับเคลื่อนกรุงไทยคุณธรรม ยกระดับบริการลูกค้ามุ่งสู่องค์กรดิจิทัล เช่น รางวัล Human Resources Excellence Awards 2023 - Excellence in the Use of HR Tech จาก Human Resources Online สิงคโปร์

รางวัล Marketing & Branding จำนวน 10 รางวัล จากแคมเปญการตลาด "กรุงไทยใจป้ำ" สินเชื่อดิจิทัลที่ช่วยให้คนไทยทุกกลุ่มเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับวิถีชีวิตยุคใหม่ ผ่านแอปฯ เป๋าตัง และ Krungthai NEXT โดดเด่นด้านการออกแบบกลยุทธ์การตลาดที่ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เช่น รางวัล Marketing Team of the Year ระดับ Gold จาก MARKETING-INTERACTIVE

รางวัล Corporate จำนวน 3 รางวัล ความสำเร็จที่มีผลการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่อง ตอบโจทย์ลูกค้าทุกมิติ ให้ความสำคัญกับด้านสิทธิมนุษยชน และทุกส่วนสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ เช่น รางวัล Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023 : CGR ระดับดีเลิศ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ธนาคารกรุงไทยเดินหน้า นำนวัตกรรมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของธนาคารและโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต พร้อมให้ความสำคัญกับการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม ส่งเสริมการเข้าถึงการเงินในระบบ และไม่กระตุ้นให้ก่อหนี้เกินตัว ตามแนวทางการแก้หนี้ยั่งยืน หรือ Responsible Lending ของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงการให้ความรู้ส่งเสริมวินัยทางการเงิน ทั้งการออม การลงทุน และการป้องกันภัยทางการเงิน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและความมั่นคงทางการเงินอย่างมั่นคงต่อไป