TACC ผนึก NFI เสริมแกร่งคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร

30 Jan 2024

คุณสุวีรยา อังศวานนท์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารคู่ค้าและสื่อสารองค์กร บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC ถ่ายภาพร่วมกับ คุณอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร National Food Institute (NFI) เนื่องในโอกาสลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านบริการห้องปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขั้นตอนในการรับบริการตรวจวิเคราะห์ รวมถึงการเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านบริการห้องปฏิบัติการให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการร่วมมือในครั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งพัฒนาศักยภาพทางด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร พร้อมสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานราชการ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ สถาบันอาหาร เมื่อเร็วๆ นี้

TACC ผนึก NFI เสริมแกร่งคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร