วว. โชว์ผลงานไม้ดอกไม้ประดับ ดอกไม้กินได้ พืชสกุลไทร เนื่องในงาน ครม.สัญจร กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

19 Jan 2024

นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของ อว. ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงาและระนอง ภายใต้การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในการนี้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  นำผลการดำเนินงานพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน  2 โครงการ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในวันที่ 19 มกราคม 2567  ณ บริเวณหาดลายัน ตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต  ได้แก่  1) โครงการการพัฒนาศักยภาพและแนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชสกุลไทร และ 2) โครงการการพัฒนาระบบการปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับในระบบเกษตรปลอดภัยเพื่อการบริโภค ซึ่งดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี ดร.อนันต์ พิริยะภัทรกิจ นักวิจัยอาวุโส  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. เป็นหัวหน้าโครงการ

วว. โชว์ผลงานไม้ดอกไม้ประดับ ดอกไม้กินได้  พืชสกุลไทร เนื่องในงาน ครม.สัญจร กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

โอกาสนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ คือ วิภาดาการดอกไม้ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายดอกไม้กินได้ จังหวัดภูเก็ต และสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีการจัดแสดงพืชสกุลไทร พรรณไม้ในพืชสกุลไทร และการปลูกเลี้ยงพืชสกุลไทร อีกทั้งยังได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์จากดอกไม้กินได้ ในรูปแบบสด อบแห้ง และผลิตภัณฑ์แปรรูป รวมทั้งแสดงข้อมูลดอกไม้กินได้ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้ความเข้าใจในการนำผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับกินได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

วว. โชว์ผลงานไม้ดอกไม้ประดับ ดอกไม้กินได้  พืชสกุลไทร เนื่องในงาน ครม.สัญจร กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน