พช.ปทุมธานี ชวนเที่ยว "มหกรรม OTOP ปทุมธานีสานสัมพันธ์พระนครศรีอยุธยา"

31 Oct 2023

วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณ Event Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดงาน "มหกรรม OTOP ปทุมธานีสานสัมพันธ์พระนครศรีอยุธยา" โดยมี นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราขการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี นายนิมิตร ฆังคะจิตร พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี นางสาวชุติมา นรชาญ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี พัฒนาการอำเภอของจังหวัดปทุมธานี นายพงศวัชร์ วรวัชรจิตต์เมธา ประธานเครือข่ายโอทอปจังหวัดปทุมธานี ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดปทุธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน

พช.ปทุมธานี ชวนเที่ยว "มหกรรม OTOP ปทุมธานีสานสัมพันธ์พระนครศรีอยุธยา"

นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้สนับสนุนให้จังหวัดจัดตั้งเครือข่าย OTOP ในระดับอำเภอ และระดับจังหวัด เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการสินค้า OTOP ด้วยการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เครือข่าย OTOP ยังเป็นช่องทางส่งเสริมให้มีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการอนุรักษ์องค์ความรู้ที่ได้รับการสั่งสมให้ดำรงอยู่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งเครือข่าย OTOP จังหวัดปทุมธานี ได้แสวงหาและจัดหาทุนเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายด้วยตนเอง ตลอดจนบูรณาการร่วมกับส่วนราชการและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในการจัดหาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดปทุมธานี มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๖ และในการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้มากขึ้น และเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ผลิตชุมชน โดยมีผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๖ บูธ มีกิจกรรมภายในงานฯ ประกอบด้วยการจัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ๕ ประเภท อาทิเช่น อาหาร เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดยงาน "มหกรรม OTOP ปทุมธานีสานสัมพันธ์พระนครศรีอยุธยา" กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ บริเวณ Event Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พช.ปทุมธานี ชวนเที่ยว "มหกรรม OTOP ปทุมธานีสานสัมพันธ์พระนครศรีอยุธยา"