ทันตแพทย์ อินเตอร์ สจล. เริ่มรับทันตแพทย์นวัตกรปี 67

03 Nov 2023

คณะทันตแพทยศาสตร์ อินเตอร์ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  จะมุ่งเน้นสร้างทันตแพทย์รุ่นใหม่ ที่จะมีความรู้ความสามารถ และทักษะในหลากหลายด้าน  ทั้งในด้านทันตแพทย์ ด้านเทคโนโลยี  AI ด้านวิศวกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการออกแบบ การสร้างนวัตกรรม และด้านบริหารธุรกิจ  ทำให้เป็นหลักสูตรที่แตกต่างกับหลักสูตรทั่ว ๆ ไป

ทันตแพทย์ อินเตอร์ สจล. เริ่มรับทันตแพทย์นวัตกรปี 67

นอกจากนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. อารยา พงษ์หาญยุทธ รักษาการคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้สรุปจุดเด่นของคณะที่แตกต่างกันจากสถาบันอื่น ๆ ไว้เพิ่มเติมดังนี้

 • มีการนำเทคโนโลยีทางทันตกรรมสมัยใหม่ ซึ่งเป็นยุคของ Digital Dentistry มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้เข้าใจ คุ้นเคย และสามารถรับมือกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ
 • อาจารย์ มีความพร้อมในการสอนด้วยเทคโนโลยี  และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทันตกรรม
 • บัณฑิตจะมีทักษะด้านวิชาชีพทันตแพทย์ตามมาตรฐานสากล  สามารถสื่อสารด้านวิชาการและงานวิจัยกับทันตแพทย์นานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีโอกาสในการไปดูงานด้านการเรียนการสอน และการผลิตอุปกรณ์ทางทันตกรรมในต่างประเทศ
 • ส่งเสริมบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ และมีประสบการณ์การสร้าง Multi-disciplinary Innovation ที่คำนึงถึงผู้ใช้

คณะทันตแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) เรียนอะไร?

การเรียนทันตแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ นี้ ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 ปี โดย จะมีนักศึกษาในแต่ละรุ่นเพียงไม่เกิน 30 คนเท่านั้น และต้องบอกว่า นักศึกษาที่เรียนคณะนี้ นอกจากจะเรียนวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับทันตแพทย์แล้ว ยังจะได้เรียนวิชาต่าง ๆ ที่จะฝึกทักษะแห่งการเป็นนวัตกรและทันตแพทย์ยุคใหม่ อีก 5 อย่างได้แก่

 • Thinking Skills ทักษะการคิดและทักษะอื่น ๆ เพื่อให้มีคุณสมบัติที่จำเป็นต้องมีในศตวรรษที่ 21 โดยเป็นคณะทันตแพทย์ฯ แห่งแรกที่ให้ความสำคัญกับการเน้นเรื่องทักษะความคิดอย่างมีระบบ (Systems Thinking Skill) และทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creative & Innovative Thinking Skill) รวมทั้งต้องมีทักษะความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Skill), ทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม (Leadership and Teamwork Skills) 
 • Interdisciplinary Learning and Innovation มีการเรียนรู้หลากหลายสาขาวิชาเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจในเรื่องที่ทันตแพทย์เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอื่น เช่น การแพทย์ วิทยาศาสตร์ การบริหาร วิศวกรรม การออกแบบ เป็นต้น เพื่อสามารถบูรณาการความรู้ต่างๆ สู่การสร้าง Interdisciplinary Innovation
 • Technology Literacy นำเทคโนโลยีทางทันตกรรมมาใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ปีแรกของการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาคุ้นเคย เข้าใจการทำงานของเทคโนโลยีทางทันตกรรมต่าง ๆ และสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่จะเกิดอย่างรวดเร็วในอนาคต
 • Digital Dentistry and E-Services ครบครันด้วยห้องแล็บทันตกรรม และคลินิกทันตกรรมสำหรับนักศึกษาที่พร้อมด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย
 • Teaching with the Latest Technology อาจารย์ผู้สอนที่มีความพร้อมในการสอนผ่านเทคโนโลยีนำสมัยและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทันตกรรมในสาขาต่าง ๆ รวมถึงมีอาจารย์จากสถาบันต่างประเทศมาเป็นผู้ร่วมสอน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 • ประมาณ 550,000 บาท ต่อภาคเรียน หรือ
 • ประมาณ 6,600,000 ตลอดหลักสูตร
 • มีทุนการศึกษา 3-5 ทุนต่อปี
 • ทั้งทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน และทุนการศึกษาแบบบางส่วน 

คณะทันตแพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2566 รอบแรก ตั้งแต่แล้ววันนี้ 13 พฤศจิกายน 2566 ถึง 28 ธันวาคม 2566 ติดตามรายละเอียดและ เกณฑ์การรับสมัครได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • KMITL official website: https://kmitl.ac.th
 • School of Dentistry website: https://dent.kmitl.ac.th/
 • Facebook page: School of Dentistry, KMITL
 • Email: [email protected]
 • Tel. 02 329 8000 ต่อ 2189 หรือ 095 072 8540

ทันตแพทย์ อินเตอร์ สจล. เริ่มรับทันตแพทย์นวัตกรปี 67