กทม.บูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหาสุนัขจรจัด-ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เชิงรุกครอบคลุม 50 เขต

03 Nov 2023

นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กทม.กล่าวถึงมาตรการแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดในกรุงเทพฯ ว่า กรุงเทพมหานคร โดย สนอ. ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน มูลนิธิ องค์กร และสมาคมที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาสุนัข และแมวจรจัดพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน และ สนอ.ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog Foundation) ออกหน่วยผ่าตัดทำหมัน เพื่อควบคุมจำนวนสุนัขและการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

กทม.บูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหาสุนัขจรจัด-ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เชิงรุกครอบคลุม 50 เขต

ส่วนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากสุนัขและแมวจรจัด สนอ. สำนักงานเขต และตัวแทนคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดฯ จะลงพื้นที่ร่วมกันเพื่อพิจารณาแก้ปัญหา โดยหากสุนัขกัด ทำร้ายคน และมีพฤติกรรมดุร้าย หรือมีความเสี่ยงที่จะสร้างความไม่ปลอดภัยจะพิจารณานำออกจากพื้นที่เข้าสู่ศูนย์ควบคุมสุนัข กทม.เพื่อกักสังเกตอาการ ป้องกันการก่อเหตุซ้ำ รวมทั้งผ่าตัด ทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กรณีสุนัขและแมวจรจัดก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญจะผ่าตัด ทำหมัน ควบคุมประชากรสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และปล่อยกลับคืนพื้นที่เดิม เพื่ออยู่ร่วมกับชุมชน ป้องกันไม่ให้สัตว์จรจัดใหม่เข้ามาแทนที่ พร้อมทั้งให้ข้อแนะนำแก่ประชาชนในการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ ไม่ปล่อยทิ้งให้เป็นสัตว์จรจัดที่อาจก่อปัญหาเหตุเดือดร้อนกับสังคม

นอกจากนั้น สนอ.ยังได้ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ผ่าตัดทำหมันควบคุมจำนวนสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุกในพื้นที่ 50 เขตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งดำเนินการตามลำดับความสำคัญของเรื่องจากประชาชน ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ตลอดจนการบูรณาการระหว่างหน่วยงานของ กทม.ทั้งศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.สำนักงานเขต และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการในชุมชน วัด ศาสนสถานต่าง ๆ ขณะเดียวกัน สนอ.ได้เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานและเพิ่มการออกหน่วยเชิงรุกครอบคลุม 50 เขต ทั้งในวันเวลาราชการและวันหยุดราชการ

ส่วนการประชาสัมพันธ์การออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่จะดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งเพจเฟซบุ๊ก กลุ่มควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข เฟซบุ๊ก สนอ.และเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร โดยประชาชนสามารถแจ้งเรื่องเกี่ยวกับสุนัขและแมวได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ (1) เรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Traffy Fondue และสายด่วน กทม.1555 (2) กรณีสุนัขกัดทำร้ายคน หรือมีพฤติกรรมดุร้าย หรือมีความเสี่ยงที่จะสร้างความไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน ติดต่อกลุ่มควบคุมและพักพิงสุนัข สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สนอ.หมายเลขโทรศัพท์ 02 328 7460 และ (3) กรณีสุนัข หรือแมวสงสัย หรือสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ติดต่อกลุ่มควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สนอ.หมายเลขโทรศัพท์ 02 248 7417 หรือ 02 328 7460 หรือสายด่วน กทม.1555

กทม.บูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหาสุนัขจรจัด-ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เชิงรุกครอบคลุม 50 เขต