ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น และนักศึกษาดีเด่น สสอท.ประจำปี 2566

22 Oct 2023

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรและนักศึกษาดีเด่น ทุกท่าน ที่ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น และนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566 จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น และนักศึกษาดีเด่น สสอท.ประจำปี 2566

โดยมีรายนามและรายละเอียด บุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับรางวัล รวม 9 รางวัล ดังนี้

ประเภท บุคลากรดีเด่น ด้านสนับสนุนวิชาการ

1.รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ระดับผู้ปฎิบัติการ

นายอนุภาพ แซ่อึ้ง Software Developer ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

นักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น

1.รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์

นายธาม ทัพพะรังสี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

2.รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์

นายจิณณภัทร พลับนิล คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

นักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น

3.รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสุมิตร สุรพันธ์ไพโรจน์ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

4.รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์

นายอรรถวุฒิ มุขมา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

5.รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ทิภาพร ศุภมิตร นักศึกษานักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

6.รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์

ดร.รมิดา วงษ์เวทวณิชย์  นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

นักศึกษาดีเด่น ประเภทกิจกรรมดีเด่น

7.รางวัลนักศึกษากิจกรรมดีเด่น กลุ่มประเภทบุคคล

นางสาวมณีรัตน์ ยศเครือ นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

นักศึกษาดีเด่น ประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น

8.รางวัลนักศึกษาศิลปวัฒนธรรมดีเด่น ประเภทบุคคล

นางสาวภัทรวดี จันทรโอกุล นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

ทั้งนี้ บุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่นทุกท่าน จะได้เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลที่ได้รับ จาก สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.) ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพฯ ต่อไป

https://www.spu.ac.th/activities/43859

ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น และนักศึกษาดีเด่น สสอท.ประจำปี 2566