ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผนึก อบก. จัดงาน Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce "ลด-เพื่อ-โลก" เชิดชูองค์กรแนวร่วมลดก๊าซเรือนกระจก

20 Oct 2023

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดงาน Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce "ลด-เพื่อ-โลก" เชิดชูองค์กรแนวร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ความร่วมมือ "Climate Care Platform " พร้อมเป็นต้นแบบให้กับองค์กรอื่น ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนในองค์กรที่ร่วมกันลด และจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ภายในงานมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (โครงการ LESS) จาก อบก. พร้อมปาฐกถาพิเศษ "Climate Crisis: Time to Reduce" โดยมีสัญลักษณ์คือ "Climate Clock" ที่สะท้อนถึง "เวลา" และ "เวลาที่หมดไป" เพื่อเตือนให้เราไม่รอช้าที่จะลดเพื่อโลก นำไปสู่เป้าหมายที่ประเทศไทยมีความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2065

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผนึก อบก. จัดงาน Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce "ลด-เพื่อ-โลก" เชิดชูองค์กรแนวร่วมลดก๊าซเรือนกระจก

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งภาคธุรกิจ ภาคสังคม ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของโลกในปัจจุบัน จึงได้ดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม "Climate Care Platform" ตั้งแต่ปี 2561 โดยมีเป้าหมายร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งส่งเสริมแนวนโยบายของภาครัฐ และสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของสหประชาชาติเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน (UNSDG Goal) ในข้อ 13 Climate Action ข้อ 12 Responsible Consumption and Production และข้อ 17 Partnership for the Goal

"Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce "ลด-เพื่อ-โลก" ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในครั้งนี้ สะท้อนความร่วมมือระหว่างองค์กรทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการใช้ทรัพยากรที่ฟุ่มเฟือยเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกร่วมกัน โดยพันธมิตรใน Climate Care Platform ได้มุ่งมั่นและตั้งใจในการร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจกซึ่งที่ผ่านมาได้สร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม นำไปสู่การขยายผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมบนแนวทาง Circular economy อย่างต่อเนื่องต่อไป" นายภากรกล่าว

ทั้งนี้ ความร่วมมือ "Climate Care Platform" ประกอบด้วยโครงการ Care the Bear การลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ โครงการ Care the Whale การลดก๊าซเรือนกระจกจากการบริหารจัดการขยะและของเสีย และ โครงการ Care the Wild การดูดซับก๊าซเรือนกระจกด้วยการปลูกป่า โดยใน Climate Care Platform ได้จัดทำข้อมูลแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าที่ทุกคนในองค์กรสามารถลงมือทำร่วมกันได้ มีระบบคำนวณการวัดปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีองค์กรที่ร่วมเป็นสมาชิกทั้ง 3 โครงการรวม 669 บริษัท ร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ Care the Bear และ Care the Whale ได้รวม 63,794.75 tonCO2e ร่วมกันดูดซับก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ Care the Wild ได้ 702,000 kgCO2e

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กล่าวว่า องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO เป็นองค์กรภาครัฐที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้วิสัยทัศน์เป็นองค์การสนับสนุนหลักขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกให้ประเทศไทย มุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินการสร้างเครื่องมือและกลไกต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งในด้านการบริโภคและการผลิต และได้ดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) มาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อยกย่องและสร้างการยอมรับให้แก่องค์กรผู้มุ่งมั่นลดก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง โดยโครงการความร่วมมือ Climate Care Platform ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นโครงการที่สร้างความตระหนักและสร้างจิตสำนึก ปรับพฤติกรรมคนในองค์กรให้ช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจก ช่วยกันแก้ปัญหาภาวะโลกเดือดในขณะนี้ ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ LESS และเชื่อมั่นว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะนำเครื่องมือและกลไกลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ ของ TGO ไปบูรณาการกับกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก

งาน Climate Care Forum 2023: Time to Reduce "ลด-เพื่อ-โลก" จัดขึ้นในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการลดการใช้ทรัพยากรที่ฟุ่มเฟือย และหันมาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่รอบตัวอย่างรู้คุณค่าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมเป็นการส่งเสริมและยกย่องสมาชิก Climate Care Platform ที่ดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง โดยในงานมีการนำเสนอข้อมูล "29 เรื่องราว ลด-เพื่อ-โลก" ขององค์กรที่บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและนำไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกจนเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแนวทางสำหรับองค์กรอื่น ๆ นำไปปรับใช้เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีปาฐกถาพิเศษ "Climate Crisis : Time to Reduce" ที่ชี้ถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องหันมาร่วมลดการใช้ทรัพยากรที่ฟุ่มเฟือยอย่างจริงจัง ผู้สนใจติดตามข้อมูลโครงการความร่วมมือ "Climate Care Platform" และข้อมูล "29 เรื่องราว ลด-เพื่อ-โลก" รวมทั้งรับชมงาน Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce "ลด-เพื่อ-โลก" ย้อนหลัง ได้ที่ Facebook: SET Social Impact