"เส้นทางการมีสุขภาพที่ดีอย่างยืนยาว" หัวข้อใหญ่งานประชุมวิชาการประจำปี 2566 ของ BDMS

19 Oct 2023

ใกล้เข้ามาแล้ว กับงานประชุมเชิงวิชาการ BDMS ACADEMIC ANNUAL MEETING 2023 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาและผู้สนใจทุกท่าน โดย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ภายใต้คอนเซ็ปต์ A Road to Lifelong Well-Being หรือเส้นทางการมีสุขภาพที่ดีอย่างยืนยาว ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งใหม่ BDMS Connect Center ถ.วิทยุ

"เส้นทางการมีสุขภาพที่ดีอย่างยืนยาว" หัวข้อใหญ่งานประชุมวิชาการประจำปี 2566 ของ BDMS

รองประธานการจัดงานประชุมเชิงวิชาการประจำปี 2566 นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถ นานา รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์ กลุ่ม 1 BDMS และ นายแพทย์ไพศาล เลิศฤดีพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์ กลุ่ม 1 BDMS มาร่วมถอดรหัสเส้นทางสู่การมีสุขภาพที่ดีอย่างยืนยาว

นายแพทย์อรรถ กล่าวว่า BDMS เล็งเห็นความสำคัญของการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากปัจจุบัน แนวโน้มของประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ขณะที่อัตราการเกิดกลับลดน้อยลง จึงเกิดความไม่สมดุลของโครงสร้างทางสังคม ดังนั้น หัวข้อการประชุมในปีนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ความรู้ ทั้งด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ การวิวัฒนาการชะลอความเสื่อมของอวัยวะ รวมถึงแนวทางการป้องกันโรคต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุมีคุณภาพดีขึ้น อาทิ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่นำ AI มาช่วยวินิจฉัยโรค และตรวจสอบความเป็นไปได้ในการเกิดโรคจากระดับพันธุกรรม ซึ่งรวดเร็ว และมีความแม่นยำ ซึ่งล้วนเป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์กับทั้งแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์แขนงอื่น ๆ เช่นกัน

นายแพทย์ไพศาล กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันทุกคนต้องเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยไม่มีทางเลี่ยง ฉะนั้นทุกคนควรเริ่มต้นใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ในฐานะแพทย์มองว่าภาพรวมเทคโนโลยีจะมีการวิเคราะห์และวิจัย รวมถึงมีทางเลือกในการรักษามากขึ้น ซึ่งองค์ความรู้ที่จะเกิดขึ้นนี้ บุคลากรทางการแพทย์จะสามารถนำกลับไปปรับใช้ในอาชีพของตัวเองได้ เพราะในแต่ละหัวข้อการประชุม จะให้ความสำคัญการดูแลและรักษาผู้ป่วยแบบบูรณาการ (Integrated Health Care) เพื่อนำไปสู่การมีอายุสูงขึ้นอย่างมีความสุขและแข็งแรง

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ถึง 20 ตุลาคม นี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.bdmsannualmeeting.com โดยแต่ละวันจะมีหัวข้อสำหรับบุคลากรตามลักษณะกลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักรังสีการแพทย์ นักกิจกรรมบำบัด และบุคลาการทางการแพทย์ทุกสาขา

"เส้นทางการมีสุขภาพที่ดีอย่างยืนยาว" หัวข้อใหญ่งานประชุมวิชาการประจำปี 2566 ของ BDMS